26.6 C
DILI TIMOR LESTE
24/05/2019
Tags Bolseiru Cabo Verde

Tag: Bolseiru Cabo Verde

Família Bolseiru Cabo Verde Rejeita Opsaun KM

DILI, (TATOLI) - Família no inan-aman estudante timoroan sira ne’ebé hetan bolsa husi Ministériu Edukasaun (ME) hodi estuda iha Cabo Verde rejeita opsaun rua ne’ebé...