26.6 C
DILI TIMOR LESTE
25/04/2019
Tags Asosiasaun Tane Konsumidór

Tag: Asosiasaun Tane Konsumidór

ATK Husu ETO+ Hadi’a Kualidade Transmisaun Kampeonatu Mundiál

DILI (TATOLI) - Asosiasaun Tane Konsumidór (ATK) husu ona ba empreza ETO+ atu hadi’a di’ak liután kualidade transmisaun kampeonatu mundiál 2018, nune'e bele garante...