VARANDA Tags Asosiasaun Agrikultór no Kooperativa

Tag: Asosiasaun Agrikultór no Kooperativa

POPULAR

RAEOA Ezekuta OJE 2019 Rekruta Profesór Na’in 125

OE-CUSSE, 16 novembru 2019 (TATOLI)—Autoridade Rejiaun Administrativu Espesiál Oe-Cusse Ambeno (RAEOA), Antonio Bouque Fae, hateten planu rekrutamentu ba profesór na’in 125 iha RAEOA foin...

Sentru Formasaun Nicolau Lobato Nia Orientasaun Atu Ema Aprende Ortikultura no...

BAZARTETE, 16 novembru 2019 (TATOLI) — Atividade ortikultura no florikultura iha Sentru Formasaun Nicolau Lobato (CFNL, sigla portugés) mai ho nia motto "Se ema...

Antes bá Oe-Cusse Prezidente RAEOA Sei Vizita Instituisaun Estadu no Igreja

DILI,  15 novembru 2019 (TATOLI) - Prezidente Autoridade Região Administrativa Espesial Oe-Oecusse Ambeno (RAEOA) no Zona Ekonomia Espesiál Sosiál no Merkadu (ZEESM), José Luis...

Atleta Natasaun Halo Preparasaun Di’ak ba Sea Games

DILI, 15 novembru 2019 (TATOLI)--Prezidente Federasaun Natasaun Timor-Leste (FNTL), Laurentino Guterres otimista katak atleta na'in-rua husi Federasaun Natasaun ne'ebé selesionadu ba partisipa iha Sea...