26.6 C
DILI TIMOR LESTE
21/02/2019
Tags Arao Noe

Tag: Arao Noe

Prezidente Repúblika Desloka Ba Estranjeiru Hodi Halo Konsulta

DILI (TATOLI) – Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noe, konfirma nia parte hetan ona informasaun husi Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, katak Xefe Estadu...

31 Janeiru PN Halo Ona Reapresiasaun Ba OJE 2019

DILI, (TATOLI) – Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noe, informa Parlamentu Nasionál (PN) sei halo reapresiasaun ba dekretu númeru 4/V iha kinta, 31 janeiru semana...

Tempu Badak PN Sei Aprova Lei Anti Korrupsaun Hodi Reforsa KAK

DILI, (TATOLI) – Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noe, hateten tempu badak nia laran orgaun lejislativa sei aprova Lei Anti Korrupsaun hodi reforsa Komisaun Anti...

PPN Informa Uzu Mídia Sosiál Ba PR

DILI, (TATOLI) - Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noé de Jesus, informa uzu Mídia Sosiál ba Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo. Nia haktuir Asembleia...

PPN Fó Pose Ba Membru Komisaun Inkéritu Parlamentár

DILI, (TATOLI) – Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noe, segunda ne’e fó ona pose ba membru Komisaun Inkéritu Parlamentár (KIP) ne’ebé kompostu husi membru...

PPN Konsidera Asaun MUTL Hanesan Direitu Espresaun

DILI, (TATOLI) - Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noe, konsidera asaun manifestasaun hosi Movimentu Universitáriu Timor-Leste (MUTL) ohin, hanesan direitu espresaun, maibé PN tenke...

Pontu Rua Sai Problema Hodi Debate OJE

DILI, (TATOLI) - Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noe, sente problemátiku tanba atu debate Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2018 presiza iha ona Lei Orgánika Governu...

Prezidente PN Simu Ona Notifikasaun Hosi TR

DILI, (TATOLI) – Prezidente Parlamentu Nasionál (PN), Arão Noe, hatete simu ona notifikasaun hosi Tribunál Rekursu (TR) kona-ba fiskalizasaun preventiva ba dekretu parlamentár númeru...

Meza PN Baixa Ona Proposta Governu

DILI, (TATOLI) – Parlamentu Nasionál liuhosi reuniaun plenária estraordinária, ohin baixa ona proposta governu kona-ba transferénsia fundu petrolíferu ba komisaun C ne'ebé trata asuntu...

Governu Iha Opsaun Rua Atu Foti Osan Fundu Petrolíferu

DILI, (TATOLI) – Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Arão Noe,  fó hanoin katak bainhira governu da-ualu hakarak hetan osan hodi finansia makina Estadu mak tenke...