VARANDA Tags Amu Tiago Soares da Costa

Tag: Amu Tiago Soares da Costa

POPULAR

Governu aprova proposta rezolusaun PN ratifika adezaun ba tratadu proibisaun nukleár

DILI, 13 maiu 2022 (TATOLI)--Governu liuhosi reuniuan Konsellu Ministru (KM) estraordinária, sesta ne’e, aprova projetu ba proposta rezolusaun Parlamentu Nasionál (PN) ba ratifikasaun adezaun...

Feira nasionál iha ámbitu restaurasaun independénsia introdús merkadu setór produtivu

DILI, 17 maiu 2022 (TATOLI)--Governu liuhosi Ministériu Turizmu Komérsiu no Indústria (MTKI), segunda (16/05) kalan, halo lansamentu feira nasionál, iha Sentru Konvensaun Dili (CCD,...

Governu lansa kursu lian Korea iha Baucau

BAUCAU, 16 maiu 2022 (TATOLI) – Governu liuhosi Sekretaria Estadu Formasaun, Profesionál no Empregu (SEFOPE) ofisiAlmente loke formasaun kursu lian Korea ba formandu na’in-181...

Abertura SEA Games 2021: TL aprezenta modalidade hitu, patrimóniu kulturál no...

VIETNAME, 12 maiu 2022 (TATOLI)– Prezidente Vietname, Nguyen Xuan Phuc, kinta ne’e, ofisialmente halo abertura ba jogu SEA Games 2021 no agradese ba disponibilidade...