VARANDA Tags Alumni Parlamentu Foinsa’e Timor-Leste (APFTL)

Tag: Alumni Parlamentu Foinsa’e Timor-Leste (APFTL)

POPULAR

Graduasaun UNPAZ Sei “Ala Eropa”

DILI, 04 dezembru (TATOLI)–Instituisaun ensinu superiór, Universidade da Paz (UNPAZ) sei gradua estudante finalista na´in 1.593 ho estilu “Ala Eropa”. “Ita muda sistema graduasaun ba...

PN Taka Loron Internasionál Direitu Umanu ho Lansamentu Livru

DILI, 10 dezembru 2019 (TATOLI)--Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, hateten loron 10 dezembru hanesan Loron Direitu Umanu. Tanba ne'e,...

Telkomcel Lansa Produtu T.PAY Hodi Fasilita Tranzasaun Eletrónika

DILI, 05 dezembru 2019 (TATOLI) – Operadór Telekomunikasaun Telkomcel iha Timor-Leste, ohin lansa produtu foun iha Timor Plaza, hanaran T.PAY, ho objetivu atu fasilita...

Hadi’a Colégio Soibada Presiza Diskusaun Kle’an

MANATUTO, 04 dezembru 2019 (TATOLI) - Prezidente Autoridade Munísipiu Manatuto, Fernando Sousa, hateten bainhira atu dezenvolve no transforma fatin antigu Colégio Soibada, presiza diskusaun...