VARANDA Tags Alterasaun sistema saúde

Tag: Alterasaun sistema saúde

POPULAR

MS sei halo screening masál iha 25 janeiru

DILI,19 janeiru 2021 (TATOLI)— Ministériu Saúde (MS), liuhosi Komisaun Nasionál ba Prevensaun COVID-19 sei halo screening masál ba fatin públiku iha Dili laran, iha...

PN sei hatán notifikasaun TR kona-ba fiskalizasaun abstrata ba OJE 2021

DILI, 20 janeiru 2021 (TATOLI)--Parlamentu Nasionál (PN) lideradu Deputadu Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, sei hatán notifikasaun hosi Tribunál Rekursu (TR) kona-ba pedidu bankada CNRT...

PNTL entrega hikas illas Nossa Senhora de Assunção ba Parókia Lospalos

DILI, 22 janeiru 2021 (TATOLI)--Komandu Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL), sesta ne'e, entrega hikas illas Nossa Senhora de Assunção ba Parókia Lospalos. Illas Nossa Senhora de...

Governu no TL-Cement hatudu kompromisu kontinua projetu simentu iha Baucau

DILI, 20 janeiru 2021 (TATOLI)--Governu Timor-Leste hamutuk ho empreza TL-Cement, hatudu kompromisu atu kontinua instalasaun fábrika simentu iha munisípiu Baucau. Kompromisu entre parte rua ne’e...