VARANDA Tags Akadémiku husi Universidade Nasionál Timor Lorosa’e (UNTL)

Tag: Akadémiku husi Universidade Nasionál Timor Lorosa’e (UNTL)

POPULAR

Lere Transmite Preokupasaun TNI Kona-ba Fiji Apoia Papua

DILI, 21 setembru 2019 (TATOLI)-Xefe Estadu Maiór Jenerál FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), Majór Jenerál Lere Anan Timur,  tranzmite preokupasaun Jenerál Forsa Armada Indonézia, Hadi...

Reforma Lejizlativa, MRLAP Rona Sosiedade Sivíl

DILI, 19 setembru 2019 (TATOLI) – Ministériu Reforma Lejizlativa no Asuntu Parlamentár (MRLAP) hahú loke diskusaun hodi rona apresiasaun husi entidade sosiedade sivíl kona-ba...

Veteranu INTERFET Sente Privilejiadu Bele Ajuda Ona Timor-Leste

DILI, 19 setembru 2019 (TATOLI)-Ohin, veteranu INTERFET (International Forces for East Timor) ho naran “Mark Herewini 20th Anniversary of INTERFET tour” hamutuk na’in 23...

Ema Nain Tolu Mate ho Nain Sia Kanek Kaman

DILI, 18 setembru 2019 (TATOLI)- Durante periodu anin boot husi loron 1 agostu too loron 17 setembru, tinan ne’e, rezulta ema nain tolu mak...