VARANDA Tags AJTL

Tag: AJTL

POPULAR

MEJD distribui ona máskara ho sabaun ba estudante 57.078

DILI, 21 janeiru 2921 (TATOLI)—Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) liuhosi Diresaun Nasionál Patrimóniu Lojístika no Informátika (DNPLI), distribui ona máskara no sabaun ba estudante...

Kablaki planeia kontrata jogadór foun hosi primeira divizaun

DILI, 25 janeiru 2021 (TATOLI) – Treinadór prinsipál Kablaki FC, João Fernandes, informa Kablaki FC   planu ona atu halo rekrutamentu ba jogadór hosi primeira...

Komunidade Suku Ailebere 1.832 simu Cesta Bázika

LAUTÉM, 19 janeiru 2021 (TATOLI)--Komunidade Suku Ailebere, Postu Admibistrativu Iliomar, Munisípiu Lautém, hamutuk 1.832 simu produtu Cesta Bázika. Komunidade refere simu produtu Cesta Bázika liuhusi...

SEA disemina dekretu-lei eliminasaun saku plástiku ba empreza Gota-distributór

DILI, 19 janeiru 2020 (TATOLI)—Governu liuhosi Sekretaria Estadu Ambiente (SEA) halo diseminasaun dekretu-lei númeru 37/2020 kona-ba eliminasaun no importasaum saku plástiku, uzu úniku, embalajen...