VARANDA Tags Agustinha Segurado

Tag: Agustinha Segurado

POPULAR

Peter John Cosgrove Sai Bainaka Espesiál iha Komemorasaun Misaun INTERFET

DILI, 18 setembru 2019 (TATOLI) - Jenerál Peter John Cosgrove ne'ebé lidera misaun INTERFET iha Timor tinan 1999, sei sai bainaka espesiál iha Komemorasaun...

Austrália Kapasita Serbisu Migrasaun Kona-ba Ezamina Dokumentu

DILI, 18 setembru 2019 (TATOLI)-  Embaixada Austrália liu husi Adidu Migrasaun ne’ebé destaka Dili koopera ho Diresaun Nasionál Serbisu Migrasaun fó treinamentu ba ekipa...

TL Presiza Nafatin Solidariedade Internasionál iha Prosesu Dezenvolvimentu

DILI, 20 setembru 2019 (TATOLI) – Timor-Leste (TL) presiza nafatin solidariedade internasionál iha prosesu dezenvolvimentu. “Ba faze luta daruak ne’e, ita konta nafatin ho solidariedade...

INTERFET Lori Esperansa Foun ba Timoroan

DILI, 19 setembru 2019 (TATOLI)-Timoroan sira konsidera prezensa misaun INTERFET (International Force for East Timor)  iha  tinan 20 liubá (20 setembru 1999-20 setembru 2019)...