Internasional

CPLP

Papa Francisco Admira Rona Istória Timor-Leste

DILI, (TATOLI) - Embaixadór Timor Leste ba Vatikanu-Roma, Egas da Costa Freitas hateten, Amo Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio) admira ho istória Timor-Leste konaba prosesu...

ASEAN

Embaxadór Foun Japaun Sei Aprezenta Kredensiál

DILI, (TATIOLI) - Embaxadór foun Japaun, Hiroshi Minami sei aprezenta kredensiál ba Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo iha loron-17 fulan-outobru -2017, tuku 10.00...