Internasional

CPLP

Profesór Sira Diskute Implementasaun Projetu FORMAR MAIS

DILI, (TATOLI) - Ministériu Edukasaun no Kultura (MEK) ho Embaixada Portugal iha Timor-Leste liuhusi Kooperasaun Portugeza halibur profesór ensinu báziku no sekundáriu sira iha teritóriu...

ASEAN

Koperasaun Bilaterál TL-Xina Metin Liután

DILI, (TATOLI) - Komandante ró ospitál militár no kontra almirante Xina, Guan Bailin, hateten koperasaun bilaterál entre Xina ho Timor-Leste kontinua metin liután. "Ami halo...