POPULAR

Baku Malu iha Festa, PNTL Detein Suspeitu Na’in Hitu

DILI, 13 agostu 2019 (TATOLI)-Komandu Polisia Munisípiu Dili kaptura ona suspeitu na’in hitu (7) ne’ebé envolve iha kazu baku malu entre joven iha festa...

MOP Aprezenta Estudu Interkonesaun Rejionál Hosi Sistema Elétriku ba KM

DILI, 14 agostu 2019 (TATOLI)—Ministru Obra Públika, Salvador Soares dos Reis Pires, aprezenta ona setór enérjia kona-ba estudu interkonesaun rejionál hosi sistema elétriku entre...

Hong Kong Fasilita Formasaun Ba Espesialista Anti Korrupsaun

DILI, 13 agostu 2019 (TATOLI) – Espesialista anti korrupsaun hosi Komisaun Anti Korrupsaun (CAC-sigla portugés) na’in 25 tuir formasaun ne’ebé oferese hosi ICAC (Independent...

Manufahi Oan Prepara Aan Simu Dezenvolvimentu Refinaria

MANUFAHI, 16 agostu 2019 (TATOLI)- Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noe de Jesus Amaral, husu ba Manufahi oan  atu prepara rekursu umanu hodi bele hola...