POPULAR

Orsamentu Alokadu Ba Munisípiu Aileu Komemora Konsulta Populár Hamutuk 20.004 USD

AILEU, 13 agostu 2019 (TATOLI)-Prezidente Komisaun Organizadora (KO) komemorasaun loron Konsulta Populár ba dala 20 iha Munisípiu Aileu, Marito de Fátima informa katak Orsamentu...

Delegasaun UE Hakarak Verifika Finansiamentu Estratéjiku iha Área Infraestrutura

DILI, 13 agostu 2019 (TATOLI) - Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak, simu delegasaun husi Uniaun Europeia (UE) iha Timor-Leste, relativa ho misaun ne’ebé lidera...

Semana Oin, DNRN-World Vision Hahú Rejistu Labarik

DILI,14 agostu 2019 (TATOLI)-Ekipa Tékniku hosi Diresaun Nasionál Rejistu no Notariadu (DNRN), Ministériu Justisa (MJ) ho World Vision Timor-Leste, semana oin, hahú rejistu sertidaun...

Selebrasaun Loron FALINTIL Hahú ho Misa Agradesimentu

DILI, 19 agostu 2019 (TATOLI)-Povu Timor-Leste, tersa aban (20/08/2019), selebra loron istóriku FALINTIL ba dala-44 (20 agostu 1975-20 agostu 2019). Molok to’o serimónia ba festa...