POPULAR

Konferénsia Munisipál Manatuto Hili Ona Reprezentante Veteranu

MANATUTO, 03 dezembru 2019 (TATOLI) - Prezidente Veteranu Soibada, Agripino Sarmento 'Coisiri', hateten liuhosi Konferénsia Munisipál Manatuto, ne’ebé realiza foin lais, konsege hili ona...

Orsamentu Duodésimu Bele Mosu Hikas iha Janeiru

DILI, 03 dezembru (TATOLI)—Prezidente Parlamentu Nasionál, Arão Noé de Jesus da Costa Amarál, hateten orsamentu duodesimál bele mosu iha janeiru 2020 tanba proposta orsamentu...

Hadi’a Colégio Soibada Presiza Diskusaun Kle’an

MANATUTO, 04 dezembru 2019 (TATOLI) - Prezidente Autoridade Munísipiu Manatuto, Fernando Sousa, hateten bainhira atu dezenvolve no transforma fatin antigu Colégio Soibada, presiza diskusaun...

AIFAESA Halo Apreensaun Ba Produtu 1.800-Resin Iha Merkadu Taibesi

DILI, 02 dezembru 2019 (TATOLI) - Xefe Departamentu Divizaun Operasaun Autoridade Inspesaun no Fiskalizasaun Atividade Ekonómika Sanitária no Alimentár (AIFAESA), Alfonsius Costa Akoyt, hateten...