POPULAR

Ezekusaun OJE 2019 Sei To’o Porsentu 85

DILI, 03 dezembru 2019 (TATOLI) - Ministra Finansa ein funsaun, Sara Lobo Brites, relata ezekusaun Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2019 atinje ona porsentu 78.4...

Prezidente PN Hatán Pe. Júlio Crispim: Rejimentu PN Fó Dalan Governu...

DILI, 05 dezembru 2019 (TATOLI)—Rejimentu Parlamentu Nasionál artigu 95 númeru 2 mak fó dalan ba Governu retira proposta Lei nú. 8/V(2ª) kona-ba orsamentu jerál...

Jornalista Nain Tolu Keixa GMN Ba SEFOPE

DILI, 02 dezembru 2019 (TATOLI) – Jornalista Grupo Media Nacional (GMN) nain tolu, ohin halo keixa ba Diresaun Nasionál Relasaun ba Traballu (DNRT), Departamentu...

Produtu Ortíkula La Folin iha Suku Atu-Aben Tanba Estrada Difikulta

BOBONARO, 07 dezembru 2019 (TATOLI) - Populasaun Suku Atu-Aben, Postu Administrativu Bobonaro, Munisípiu Bobonaro, triste tanba produtu ortíkula hanesan liis-mean, modo-tahan, fehuk no ai-farina...