POPULAR

Vasina AstraZeneca iha armazen SAMES hamutuk vial 21.550

DILI, 18 outubru 2021 (TATOLI)—Diretór Ezekutivu Servisu Autonómu Medikamenntu no Ekipamentu (SAMES, sigla Portugés), Santana Martins, hateten, estoke vasina AstraZeneca ne’ebé iha armazen hamutuk...

Autoridade RAEOA deside reativa ETARO Masin

OÉ-CUSSE, 19 outubru 2021 (TATOLI)— Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), liuhosi Sekretaria Rejionál ba Asuntu Agrikultura, fó orientasaun atu reativa hikas prosesu...

Ajente administrasaun públiku la vasina labele marka prezensa iha serbisu fatin

DILI, 13 outubru 2021 (TATOLI)—Reuniaun Konsellu Ministru (KM) ordinária iha kuarta ne’e, membru Governu sira fó hanoin ba malu hodi implementa medida ezekusaun Estadu...

TL-Indonézia hahú koordena hadi’a markasaun iha fronteira terrestre

DILI, 18 outubru 2021 (TATOLI)– Governu Timor-Leste no Indonézia hahú koodena malu atu hadi’a pilár markasaun iha fronteira Terrestre, Motain ne’ebé mota sobu ona. “Ita...