POPULAR

Graduasaun UNPAZ Sei “Ala Eropa”

DILI, 04 dezembru (TATOLI)–Instituisaun ensinu superiór, Universidade da Paz (UNPAZ) sei gradua estudante finalista na´in 1.593 ho estilu “Ala Eropa”. “Ita muda sistema graduasaun ba...

SEAPC-Net Fó Espasu Ida ba Apoia Polítika Estadu TL

BALI, 05 dezembru 2019 (TATOLI)—Ministru Negósiu Estranjeiru (MNE), Dionisio da Costa Babo Soares, apresia no kongratula Konsellu Imprensa Timor-Leste (CI-TL) ba dedikasaun no esforsu...

Governu Mantein Aprezenta OJE Biliaun $1.950 ba PN

DILI, 03 dezembru 2019 (TATOLI)—Governu liuhusi Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, segunda horsehik, mantein aprezenta orsamentu jerál Estadu (OJE) 2020 ho montante biliaun $1.950 ba...

Hadi’a Colégio Soibada Presiza Diskusaun Kle’an

MANATUTO, 04 dezembru 2019 (TATOLI) - Prezidente Autoridade Munísipiu Manatuto, Fernando Sousa, hateten bainhira atu dezenvolve no transforma fatin antigu Colégio Soibada, presiza diskusaun...