POPULAR

MKAE inaugura sukursál foun BNCTL iha RAEOA

OÉ-CUSSE, 20 novembru 2020 (TATOLI)--Ministru Koordenadór Asuntu Ekonómiku (MKAE), Joaquim Amaral, ofisialmente inaugura sukursál foun Banku Nasionál Komérsiu Timor-Leste (BNCTL, sigla portugés) iha Rejiaun...

Lei MPCC, kargu xefia aprezenta deklarasaun rikusoin

DILI, 23 novembru 2020 (TATOLI)- Komisáriu Komisaun Anti-Korrupsaun (CAC), Sergio Hornai, hateten, bainhira lei Medida Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPCC) hahú vigora iha loron...

PR sei fó kondekorasaun Órden Timor-Leste ba timoroan na’in-40

DILI, 23 novembru 2020 (TATOLI)—Ministru Administrasaun Estatál (MAE), Miguel Pereira de Carvalho, informa sorumutu ohin ne’e nia parte atualiza preparasaun komemorasaun Loron Proklamasaun Independénsia 28 novembru...

“Lere” kafé-du’ut to’o “lere” lezada MSS

DILI, 19 novembru 2020 (TATOLI)-Tribunál Distritál Dili (TDD), ohin, halo audiénsia julgamentu  ba krime omisídiu tentada ne’ebé envolve hosi arguidu JS tanba hodi  katana...