POPULAR

Petisaun Jornalista na’in-31 halo PN adia eleisaun ba membru Conselho de...

DILI, 20 novembru 2020 (TATOLI)—Relasiona ho petisaun jornalista na’in-31 halo Parlamentu Nasionál (PN) kontinua adia eleisaun ba membru Conselho de Imprensa (CI) tanba Komisaun...

Xefe Estadu dekreta nomeasaun Rui Gomes sai Ministru Finansa

DILI, 23 novembru 2020 (TATOLI)—Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, liuhosi dekretu Prezidente Repúblika númeru 68/2020, halo nomeasaun ba Rui Augusto Gomes hodi asume...

Ohin, Governu halo ona pagamentu ba reklamante sira

DILI, 23 novembru 2020 (TATOLI)—Governu liuhosi Ministériu Solidaridade  Sosiál no Inkluzaun (MSSI), ohin, ekipa pagamentu nasionál no ekipa pagamentu munisípiu sira hahú halo ona...

SEKOMS no programa inovativu naroman ba suku: tanbasa no atu hetan...

Hosi : Rui Viana Inovasaun no kreatividade mak xave ba progresu no mudansa. Kada governu ho nia membru governu tenke iha kapasidade rua ne’e nu’udar...