VARANDA Authors Posts by Agapito Santos

Agapito Santos

221 POSTS 0 KOMENTÁRIU

POPULAR

Autoridade Suku Comoro Kontinua Halo Pagamentu Ba Benefisiáriu Ne’ebé Moras

DILI, 02 jullu 2020 (TATOLI)--Xefe Suku Comoro, Postu Administrativu Dom Aleixo, Munisípiu Dili, Eurico da Costa de Jesus, hateten prosesu pagamentu iha Suku Comoro...

Xefe Governu Husu SEJD Enkuadra Joven Iha Prosesu Dezenvolvimentu

DILI, 02 jullu 2020 (TATOLI) - Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu, Abrão Saldanha, hasoru malu ho Primeiru-Ministru hodi ko’alia kona-ba atividade juventude no desportu...

Governu Realiza Retiru Durante Loron-Rua Hodi Konkretiza Vizaun Governasaun

DILI, 27 juñu 2020 (TATOLI) - VIII Governu Konstitusionál realiza retiru durante loron-rua (sesta no sábadu) ho objetivu atu konkretiza vizaun governasaun nian, hafoin...

PDHJ Fasilita Ona Formasaun Ba PNTL

DILI, 29 juñu 2020 (TATOLI) – Hosi tinan 2015 to’o 2019, Provedoria Direitu Umanu no Justisa (PDHJ) fasilita  ona formasaun kona-ba direitu umanu ba...