Sekretária Rejionál ba Asuntu Edukasaun, Solidariedade Sosial no Inkluzaun, Avelina da Costa. Imajen Agência TATOLI /Abílio Elo Nini.

OÉ-CUSSE, 23 juñu 2022 (TATOLI) – Sekretária Rejionál ba Asuntu Edukasaun no Solidariedade Sosiál no Inkluzaun daudaun ne’e ona lista professór sira hosi Komisaun Funsaun Públika (KFP) hamutuk na’in- 60 iha Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), atu reforma tanba idade tama iha 60 ba leten.

“Ita simu ona lista hosi Komisaun Funsaun Públika, naran sira-ne’ebé mak atu tama ba iha reforma ba área edukasaun iha na’in-75, maioria profesór-sira na’in-60 tanba númeru administrasaun ladún barak,” Sekretária Rejionál ba Asuntu Edukasaun no Solidariedade Sosiál no Inkluzaun, Avelina da Costa, hatete iha Oé-Cusse, kinta ne’e.

Nia informa, daudaun ne’e parte edukasaun informa iha kada eskola sira atubele submete pedidiu reforma, tanba tuir lei bainhira idade tama ona 60 ba leten, tenke subemte pedidu reforma hodi deskansa.

“Laiha obrigasaun, tán ne’e mak ita kontinua hein sira atu mai hatama pedidu, maibé responsabilidade hosi edukasaun atu hato’o koñesimentu ba sira tuir baze legál ne’ebé iha, katak idade 60 liu bele reforma ona, maibé depende balu hakarak submete pedidu ka lakohi ne’e laiha obrigasaun,” nia katak.

Daudaun ne’e Sekretária Rejionál ba Asuntu Edukasaun no Solidariedade Sosiál no Inkluzaun prepara ona ba elabora planu 2023 atu halo rekrutamentu foun, atu prienxe fali fatin ne’ebé konsideradu reformadu ona.

“Edukasaun ita prepara ona planu, karik na’in-75 ne’e hatama hotu pedidiu entaun ita sei ajenda iha elaborasaun planu 2023, ita tenke prevee vaga atu prienxe fali sira-nia fatin, maibé ida-ne’e seidauk klaru tanba sei hein sira, depende atu reforma ka kontinua nafatin serbisu, ita sei nafatin tanba to’o agora seidauk iha ida mai hatama,” nia afirma.

Jornalista   : Abílio Elo Nini
Editór         : Evaristo Soares Martins

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here