Mediku sira vasina Pfizer Covid-19 ba estudante sira iha Dili 30/11/2021.Imajen TATOLI/Antonio Dasiparu.

DILI, 20 junu 2022 (TATOLI)-Xefe Sentru Saúde Hatulia, José Ximenes Martins, informa estudante Ensino Bázica Filiál (EBF) Boeana iha aldeia Hatupae, suku Leimea Craic, postu administrativu Hatulia na’in-24 mak simu ona vasina Pfizer.

Notísia Relevante: Austrália-UNICEF oferese tan vasina Pfizer doze 149,760 ba Timor-Leste

“Estudante eskola EBF Boeana iha suku Leimea Craic hamutuk na’in-30 no hosi totál ne’e ema na’in-24 mak simu ona vasina Pfizer. Hosi ne’e hela na’in neen (6) mak seidauk simu vasina, tanba momentu ami ba fó vasina ne’e sira la ba eskola, Tanba ne’e, ami-nia programa iha segunda (27/06) mak ami ba vasina fali estudante sira-ne’e,” José Ximenes Martins hateten ba Agência Tatoli, via telefónika, segunda ne’e.

Molok implementa programa vasina ba estudante sira-ne’ebé ho idade hodi idade 12 to’o 17 ne’e, pesoál saúde sira hala’o sensibilizasaun be estudante sira kona-ba vantajen no desvantajen hosi vasina Pfizer ne’e, nune’e estudante sira bele hola parte.

“Partisipasaun estudante sira-nia iha vasina dahuluk ne’e barak mak trauma uitoan, maibé hafoin ami esplika klaru kona-ba vantajen no desvantajen no risku ba sira, ikus mai sira iha entuziasmu hotu-hotu mai simu vasina,” nia dehan.

Aleinde ne’e, nia dehan, ba sira-nia inan-aman mak lamenta kona-ba deklarasaun no sira hateten katak labarik sira pesoál saúde fó vasina de’it la presiza halo deklarasaun, maibé ami konvense liuhosi metode aproximasaun no ita esplika klaru, inan-aman sira kolabora di’ak no ikus mai estudante sira simu vasina,” nia dehan.

Jornalista : Nelia Fernandes

Editór       : Cancio Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here