Prezidente Republika, José Ramos Horta, ko’alia ba jornalista sira hafoin partisipa iha seminariu komemorasaun loron mundiál traballadór domestika, iha salaun Luz Clarita, tersa (14 juñu 2022). Imajen Tatoli/Antonio Daciparu.

DILI, 15 juñu 2022 (TATOLI)—Prezidente Repúblika (PR), José Ramos Horta, hato’o preokupasaun kondisaun estrada ligasaun Cribas ba aldeia Camedar, suku Barique, postu administrativu Natarbora, munisípiu Manatuto, ne’ebé presiza hetan intervensaun lalais.

Prezidente Institutu Jestaun Ekipamentu. Institutu Públiku (IGE, sigla portugés), Ermenegilda da Costa Laurentina, hateten kestaun ne’e Prezidente Repúblika hato’o ba ekipa IGE, I.P bainhira hala’o audiénsia ho PR iha Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Bairru Pite, Dili.

Prezidente IGE, I.P, Ermenegilda da Costa Laurentina. Imajen/MOP

 “Ohin, ami mai rona direta preokupasaun sira-ne’ebé mak hosi ita-nia komunidade sira iha área remota liu-liu iha parte estrada nian ne’ebé ita-nia komunidade sira afeta iha tempu udan, inundasaun akontese tinan kotuk. Prezidente Repúblika relata hela informasaun estrada hosi Cribas ba iha Camedar ba parte IGE, I.P ida tutela ba Ministéiru Obra Públika (MOP) oinsá atu haree,” Prezidente IGE, I.P ne’e hateten ba jornalista sira hafoin ramata sorumutu ho Xefe Estadu, kuarta ne’e.

Xefe Estadu hala’o ona vizita dalarua ba estrada refere ne’ebé ho kondisaun grave ne’ebé  presiza IGE, I.P nia tulun urjente.

“Pedidu iha ona, ha’u orienta fila-fali ha’u-nia Diretór no Xefe Departamentu oinsá mak orienta enjíneiru sira. Primeiru tenke koordena ho autoridade relevante foti dadus hafoin aprezenta hodi ita bele hatene iha fatin refere presiza mákina pezadu ho tipu saida de’it, depois durasaun servisu semana hira hodi destaka ekipa dezloka” nia hateten.

Bibán ne’e, Prezidente Repúblika agradese ba prezensa IGE, I.P nian no kontente husu ajuda ba IGE, I.P nia tulun oinsá koopera servisu di’ak liután ba iha nesesidade povu nian iha tempu urjénsia.

Jornalista : Nelson de Sousa

Editór       : Cancio Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here