Letra Braille.

DILI, 13 juñu 2022 (TATOLI)—Asosiasaun Halibur Defisiénsia Matan Timor-Leste (AHDMTL) sei fó formasaun kona-ba letra braille ba Ema ho Defisiénsia (EHD) matan hamutuk 35 iha Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA) hodi prepara ba eleisaun parlamentár 2023.

“Objetivu fó formasaun letra braille ba Ema ho Defisiénsia 35 iha RAEOA tanba primeiru mak atu hasa’e sira-nia koñesiementu hodi asesu ba edukasaun no segundu mak atu ita prepara ita-nia maluk defisiénsia matan atu asesu ba eleisaun parlamentar 2023 nian,” Diretór Interinu AHDMTL, Gabriel de Sousa, hateten ba Agência TATOLI iha nia knar fatin AHDMTL, Maleuana, Dili, segunda ne’e.

Tuir nia, liuosi letra braille mak bele fó votu direta ba ema-ne’ebé mak sira hakarak, tanba durante ne’e ema ho defisiénsia matan hetan tulun hosi ema seluk mak bele ezerse sira-nia direitu votu, nune’e AHDMTL iha nia inisitaiva atu fó formasaun ba Ema ho Defisiénsia matan. 

Bainhira formasaun letra braille iha Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA) ramata mak formasaun refere sei alarga ba munisipiu sira seluk iha territóriu Timor-Leste.

Tuir planu, formasaun letra braille iha RAEOA ne’e sei hahú iha 27 fulan-junu to’o 08 jullu 2022 no programa ne’e hetan apoiu hosi Programa Dezenvolvimentu Nasaun Unida (UNDP).

Notísia Relevante: AHDMTL fó formasaun Letra Braille ba ema defisiénsia matan

Jornalista  : Osória Marques

Editór        : Cancio Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here