Osan dolar Amérika. Imajen/Espesiál

BAUCAU, 06 juñu 2022 (TATOLI) – Diresaun Transporte no Terrestre (DTT) Munisípiu Baucau, rekolla reseita rihun $8.130 iha fulan-maiu ba kofre estadu.

Diretór Transporte Terrestre Munisípiu Baucau, Roberto da Cruz, esplika, reseita hirak-ne’e rekolla liuhosi inspesaun tótal ema hamutuk 107 ho orsamentu rihun $3.690, lisensa transporte públiku ema na’in-37 ho orsamentu rihun $1.640.

Nune’e mós karta kondusaun ema na’in-144 ho orsamentu hamutuk rihun $1.555 no rejista ema na’in-95 ho orsamentu hamutuk rihun $1.245.

“Ida-ne’e mak ami rekolla durante iha fulan-maiu hodi buka osan hatama ba kofre estadu,” Diretór Transporte Terrestre Munisípiu Baucau hateten iha Vila Nova, segunda ne’e.

Durante fulan-maiu ema-ne’ebé trata dokumentu ligasaun ho transporte terrestre Baucau hamutuk ema na’in-383 ho totál orsamentu rihun $8.130.

Nia esplika, reseita ba fulan-maiu kompara ho fulan-abríl iha aumenta $217 tanba depende ba durasaun dokumentu ne’ebé presiza renova tuir determinasaun fulan no tinan.

DTT Baucau durante tinan 2022 rekolla ona taxa hamutuk rihun $65.143,50 ne’ebé kolleta iha fulan-janeiru hamutuk rihun $22.340, fulan-fevereiru rihun $13.910, fulan-marsu rihun $12.850, fulan-abríl rihun $7.913,50 no fulan-maiu rihun $8.130 hosi tótal ema na’in-4.410.

Jornalista    : Natalino Belo

Editór           : Evaristo Soares Martins

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here