Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, bainhira selebra loron mundiál labarik iha Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Bairru Pite, kuarta (01 juñu 2022). Imajen Tatoli/Antonio Daciparu.

DILI, 01 junu 2022 (TATOLI)—Reprezentante Adjunta UNICEF iha Timor-Leste, Ainhoa Jaureguibeitia, hateten hametin nafatin polítika Governu atu propoin ba Parlamentu Nasionál hodi bele aprova lei protesaun ba labarik no joven iha perigu, nune’e bele proteje labarik no joven iha perigu sira-nia direitu.

Notísia Relevante: Embaixadora PITL husu PN aprova Lei Protesaun labarik-joven iha perigu

“Primeiru mak oinsá Governu ho nia polítika propoin ba PN atu aprova lei protesaun labarik no joven iha perigu, nune’e asegura no proteje labarik sira-nia direitu ba moris loron-loron nian,” Ainhoa Jaureguibeitia hateten ba jornalista sira, hafoin partisipa selebrasaun loron mundiál labarik, iha Tasi-Tolu, Dili, kuarta ne’e.

Pontu importante daruak mak ko’alia kona-ba servisu iha komunidade katak presiza bee-moos, eskola no tenke iha fatin ne’ebé seguru ba labarik sira atu asesu servisu ne’ebé iha, sira hela ba.

Pontu datoluk, adultu sira hanesan manorin, inan-aman sira tenke iha mentalidade no iha nia maneira mesak atu oinsá kuidadu nia oan no labale uza violénsia hasoru labarik iha nia moris loron-loron nian.

“Tanba bainhira labarik ida moris iha ambiente saudável no la ho violénsia mak sira bele dezenvolve no uza sira-nia intelektuál no ho emosionál rasik,” nia dehan.

Nune’e, UNICEF daudaun ne’e apoiu hela Komisaun F Parlamentu Nasionál (PN) hodi halo revizaun ba lei protesaun labarik nian, nune’e bainhira ramata sei aprezenta iha plenária no hetan aprovasaun nune’e bele implementa iha terrenu.

“Ho hanoin ida katak lei ne’e sei fó garantia ba labarik hotu-hotu hodi asegura no proteje hosi violénsia saida de’it,” nia esplika.

Labarik iha Timor-Leste ne’ebé ho idade 5-17 mak nunka asesu ba eskola hamutuk 43.000.

Xefe Departamentu Sesante ba Protesaun Labarik, Domingos Fernandes, hateten, Governu sei hein esbosu lei protesaun ne’ebé sei pendente hela iha Parlamentu Nasionál.

“Tanba ne’e, presiza haree baze legál ida hodi bele fó dalan ba sira atu bele foti asaun ruma hasoru asuntu refere,” nia dehan.

Notísia Relevante: Komisaun F sei halo re-abertura ba artigu balun projetu-lei protesaun labarik

Jornalista : Osória Marques

Editór       : Cancio Ximenes

 

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here