Xefe Bankada,CNRT Duarte Nunes. Imajen/Egas Cristovão

DILI, 30 maiu 2022 (TATOLI)—Xefe Bankada CNRT, Duarte Nunes, hateten bankada CNRT hein hela karta hosi Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, hodi hato’o paresér ruma hosi Bankada nian kona-ba pedidu atu husu fiskalizasaun abstratu ba Orsamentu Retifikativu (OR). 

Notísia Rlevante: PR seidauk submete pedidu fiskalizasaun abstratu OR ba Tribunál Rekursu

Duarte Nunes hato’o lia hirak ne’e ligadu ho deklarasaun Xefe Estadu nian foin lalais katak seidauk haruka pedidu ba Tribunál hodi haree konstituisionalidade OR tanba sei konsulta ho Parlamentu Nasionál liu-liu Bankada CNRT.

“Ami bankada CNRT iha Parlamentu  seidauk simu karta ruma hosi Prezidente Repúblika hodi fó paresér ruma hanesan Prezidente foin ko’alia iha horibainrua liubá, maibé ami rejista  hela hosi dadus Orsamentu Retifikativu ne’ebé foin aprova karik presiza dadus ruma, ami sei fornese dadus ruma,” nia hateten ba Agência Tatoli iha Parlamentu Nasionál, segunda ne’e

Dadus ne’ebé sei aprezenta mak ko’alia iha plenária ne’ebé CNRT kontexta, haree OR ne’e atu kumpre de’it  kompromisu hosi parte ezekutivu iha kampaña liubá ne’ebé laiha nesesidade.

Deputada CNRT, Carmelita Moniz, hateten OR  ne’e la tuir ona regra no enkuadramentu  lei orsamentu jerál nian.

Tanba Governu foti liu Rendimentu Sustentavel Estimadu (RSE) no konstituisaun  artigu 145 ko’alia kona-ba  efisiensia no efikasia  uza osan Estadu.

“Agora ita iha OJE ne’e Billiaun $2,1 foin gasta de’it 24%.Agora  Governu  husu tan  billiaun $1,2,   Ita daudaun ne’e iha  biliaun  $3,3  no  se ita foti bebe’ik  hanesan  ne’e no ita seidauk tama  explora   Greater  Sunrise   to’o 2030, fundu mina-rai tauk bele mohu,” nia kestiona.

Notísia Relevante:  PM Taur: PR Horta husu fiskalizasaun abstrata OR la implika ezekusaun

Jornalista : Nelson de Sousa

Editór        : Cancio Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here