Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, prezide reuniaun Konsellu Ministru, iha Palásiu Governu, kuarta (25/05). Imajen Tatoli/Francisco Sony

DILI, 25 maiu 2022 (TATOLI)—Governu liuhosi reuniaun Konsellu Ministru (KM), kuarta ne’e, aprova projetu proposta lei ba autorizasaun lejizlativa ba rekuperasaun empreza no insolvénsia, ne’ebé aprezenta ba Ministru Koordenadór Asuntu Ekonómiku (MKAE), Joaquim Amaral. 

“Objetivu proposta lei ne’e atu hato’o pedidu autorizasaun lejizlativa, atu husu ba Parlamentu Nasionál atu fó autorizasaun ba Governu atu elabora lei moderna ida kona-ba rekuperasaun no insolvénsia hanesan elementu esensiál ba kreximentu ekonómiku no investimentu país,” Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru, Fidelis Leite Mangalhães hateten, iha Palásiu Governu.

Notísia relevante: 29 abril, Timor-Leste sei aprezenta dokumentu OMK iha Jenebra

Governu hakarak realiza inisiativa ne’e atu transforma baze ekonomia timor-oan hodi hasa’e reziliénsia no potensiál kreximentu, apoia no rezolve situasaun empreza sira, ne’ebé iha situasaun finanseira difísil, maibé sei iha kondisaun ekonómika.

Aleinde ne’e, atu fó resposta ba ezijénsia sira kona-ba integrasaun ba Asosiasaun Nasaun Sudeste Aziátiku (ASEAN) no Organizasaun Mundiál Komérsiu (OMK), inklui kuadru lejizlativu ne’ebé reponde ba nesesidade país no kompromisu ne’ebé asume iha ámbitu internasionál. 

Jornalista : Arminda Fonseca

Editora     : Julia Chatarina

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here