Prezidente Parlamentu Nasional, Aniceto Guterres. Imajen Tatoli/Antonio Goncalves.

DILI, 11 maiu 2022 (TATOLI)—Prezidente Parlamentu Nasionál, Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, husu ba VIII Governu Konstitusionál atu ezekuta Orsamentu Retifikativu (OR) ne’ebé Parlamentu Nasionál aprova hodi fó solusaun ba povu nia problema.

Notísia Relevante: PN aprova proposta Orsamentu Retifikativu biliaun $1,5 iha finál globál 

“Ho aprovasaun Orsamentu Retifikativu hatudu mós konfiansa Parlamentu Nasionál ba VIII  Governu Konstituisionál atu fó solusaun ba povu nia problema no problema Estadu nian. Nune’e dejeza susesu iha implementasaun, jestaun no hala’o ezekusaun ho di’ak,” Prezidente PN ne’e hato’o iha sala plenária hafoin halo votasaun finál globál ba proposta Orsamentu Retifikativu, kuarta ne’e.

PN kumpre nia knar hodi fiskaliza ba implementasaun orsamentu tomak hosi inisiál no Orsamentu Retifikativu ne’ebé aprova.

Nia agradese ba Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, ho membru VIII Governu Konstitusionál no deputadu sira kontribuisaun no partisipasaun hotu durante diskusaun.

Liu hosi deklarasaun votu, Deputadu PLP, Joe Ximenes ‘Buka Tuir’, kongratula VIII Governu Konstitusionál mai ho medida lubuk iha proposta Orsamentu Retifikativu hodi bele fó benefísia ba povu.

“Bankada PLP hakarak kongratula oitavu Governu konstituisionál ne’ebé lidera hosi Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, hodi Orsamentu Retifikativu foti medida oinsá atu ajuda ita-nia sidadaun sira liu-liu daudaun hasoru hela situasaun krize ekonomia globál. Tan ne’e, orsamentu ne’e benefísia direta ba sidadaun, joven no veteranu sira no osan Estadu ne’e sei la monu leet maibé bainhira la ezekuta hotu sei fila ba kofre Estadu,” nia hateten.

Hanesan kriasaun fundu veteranu medida ne’ebé sei benefísia veteranu tanba durante tinan 20 sira hela ho situasaun ida defisil.

Vise Bankada CNRT, Patrocinio Fernandes, hateten bankada CNRT konsidera proposta Orsamentu Retifikativu (OR) ne’ebé VIII Governu aprezenta atu responde ba krize ekonomia mundiál ne’ebé daudaun fó afeta ba mundu inklui Timor-Leste, maibé proposta OR ne’e la klaru hodi kumpre de’it kompromisu eleitorál ne’ebé hato’o iha kampaña eleitorál ba eleisaun prezidensiál liu-bá.

Nia kestiona, ho Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2022 ho tan proposta Orsamentu Retifikativu ne’e sa’e ba bilaun $3,2 ne’ebé fó afeta ba sustentabilidade fundu mina-rai sei hotu iha tempu badak.

“Bankada CNRT la permite Timor-Leste nia fundu petrolíferu mohu tanba Governu halo jestaun arbiru ne’e sei halo ita-nia nasaun sei bankarota,” nia kestiona.

Nia dehan, Governu la entende jestaun ba fundu petrolíferu tanba ne’e mak propoin atu hasai billaun $1 hosi fundu petrolíferu atu aloka espesiál ba veteranu no kombatente sira, no fundu petrolíferu ho nia kapitál atuál billaun $19 investe iha merkadu finanseira mundiál, ne’ebé hosi 2011-2021 fó ona retornu besik billaun $10 ba fundu ne’e rasik.

Tanba ne’e mak importante tebes atu labele hasai fundu billaun $1 hosi fundu petrolíferu, se lae sei fó impaktu ba investimentu no retornu hosi investimentu ne’e rasik no Governu hanoin katak hasai fundu ho montante ne’e ho objetivu atu uza nia jurus 3% ka millaun $30, hosi montante refere atu finansia subsídiu ba veteranu sira maibé kada tinan montante subsídiu ba númeru ezistente veteranu sira-nia mak millaun $90, entaun millaun $30 atu foti hosi ne’ebé.

“Bankada CNRT haree katak kestaun la’ós iha fundu petrolíferu maibé kestaun ne’e iha lei subsídiu ba veteranu sira mak kria diskriminasaun. Tanba ne’e, solusaun di’akliu mak halo alteratasaun lei pensaun veteranu nian, nune’e bele fó dalan ba veteranu no kombatente ne’ebé partisipa iha funu ho durasaun 0, a3, no 4a7 atu bele mós hetan subsídiu. Bankada CNRT haree katak tenke mantein modelu investimentu atuál, nune’e labele prejudika sustentabilidade fundu úniku ne’ebé Timor-Leste iha,” nia fundamenta.

Jornalista : Nelson de Sousa

Editór      : Cancio Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here