Ministru Administrasaun Estatál, Miguel Pereira de Carvalho. Imajen TATOLI/Francisco Sony

DILI, 04 maiu 2022 (TATOLI) – Ministériu Administrasaun Estatál (MAE) prevee orsamentu millaun $25 atu hadi’a tan uma foun ba benefisiáriu 1.100 ne’ebé sei diferensa ho Uma Kbiit Laek (UKL) ne’ebé halo ona.

Ministru Administrasaun Estatál (MAE), Miguel Pereira de Carvalho hateten, orsamentu atu realiza programa foun hodi hadi’a tan uma ba grupu kbiit laek hamutuk benefisiáriu 1.100  ne’ebé prevee hamutuk millaun $25.

“Orsamentu prevee hamutuk millaun $25, karik deputadu sira maka aprova duni millaun $25 ne’e ita sei aloka osan millaun $15 hodi halo distribuisaun materiál konstrusaun ba família sira,” dehan Ministru MAE iha audensia públiku ho Komisaun C Parlamentu Nasionál, kuarta ne’e.

Nia haktuir katak kuandu fundus millaun $25 ne’e maka aloka tiha millaun $15, maka  sei falta de’it millaun $10 no metade hosi osan ne’e sei prevee fali ba kategoria seluk kona hodi fo apoiu tan distribuisaun materiál konstrusaun kalén ba benefisiáriu sira.

“Sé programa ida ne’e mak ita implementa ninia modelu uma sei diferensa ho UKL ne’ebé agora ita halo daudaun ne’e. Uma ida agora ita atu halo tan ne’e hakarak iha kondisaun ida dignu no iha duni kondisaun atu ita nia populasaun sira bele hela. Ita halo ona estimativa kuandu iha area rurál ninia kustu ne’e bele to’o rihun $13. Maibé kuandu halo iha sidade ninia orsamentu sei menus,” Nia haktuir.

Tuir esplikasaun MAE nian ba deputadu Komisaun C katak, programa apoiu uma kbiit laek ba benefisiáriu 1.100 ne’e sei realiza de’it hosi distribuisaun materiál konstrusaun ba sira, depois sira mak halo konstrusaun rasik hahú hosi zero to’o remata. Modelu dezeñu uma ida ne’e sekretariadu tékniku Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) rasik prepara ona.

Parte seluk,  MAE kria tan programa ida ne’e atu ajuda grupu kbiit laek foun sira ne’ebé la tama iha grupu ne’ebé hetan UKL atu hetan mós kondisaun ida dignu iha sira nia moris tomak. Konstrusaun ne’e sei hetan akompañamentu hosi ofisial PNDS sira hosi distribuisaun materiál konstrusaun to’o uma ne’e hamriik no sai realidade tuir dezeñu ne’ebé mak sekretariadu PNDS sira prepara ona.

Jornalista: Tomé Amado

Editóra   : Armandina Moniz

 

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here