Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, hato’o felisitasaun ba jornalista timor-oan no mós jornalista hotu iha mundu tomak ba loron mundiál liberdade imprensa ne'ebé selebra iha loron 03 maiu, kada tinan. Imajen/GPM

DILI, 03 maiu 2022 (TATOLI)-Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak fó apresiasaun ba servisu jornalista Timoroan hotu nian tanba kumpre duni kode étika.

Xefe Governu hato’o apresiasaun ne’e relasiona ho loron internasionál ba liberdade imprensa ne’ebé maka jornalista mundu tomak inklui Timor-Leste selebra iha loron 3 fulan-maiu 2022, ohin.

Notísia Relevante :Aniceto Guterres husu hametin liberdade imprensa hodi haburas demokrasia

“Xefe Governu sente kontente ho serbisu jornalista sira-nian iha Timor-Leste, ne’ebé divulga informasaun sira ba ita-nia komunidade ho responsabilidade no tuir duni kode étika jornalista sira nian, embora hasoru difikuldades tanba sei falta tebes rekursu umanu,” Taur Matan Ruak, hato’o mensajen ne’e liuhosi nota imprensa ne’ebé Agência Tatoli simu iha tersa ne’e.

Governu konstituisaun da-ualu, liuhosi Ministériu Asuntu Parlamentár no Komunikasaun Sosiál (MAPKOMS) no Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS) sei kontinua tulun mídia sira liuhosi formasaun rekursu umanu no insentivu ba instituisaun mídia

“Governu hakarak kontinua hasa’e kapasidade Jornalista sira nian iha área jurnalizmu nian no insentiva instituisaun mídia sira atu iha kbi’it hodi kontirbui di’ak liután ba ita-nia prosesu konstrusaun Estadu no demokrasia iha rai-laran liu hosi informasaun, tanba mídia nu’udar pilár importante ida mós,” Xefe Governu hateten.

Nune’e, Xefe Ezekutivu ne’e apela ba jornalista hotu atu kontinua servisu hamutuk  ho Governu hodi luta ba povu nia moris di’ak liu hosi atividade kontrolu sosiál.

“Parabéns ba ita-boot (jornalista) sira. Viva liberdade Imprensa! viva Jornalista Timor-Leste,” Eis Xefe Estadu ne’e hateten.

KODE ÉTIKA JORNALÍSTIKA

  1. Defende sidadaun nia direitu atu asesu ba informasaun no buka lia loos;
  2. Fo hatene faktu sira ho rigor, ezatidaun, onestidade no independensia no klarifika loloos diferensa entre notisia ho opiniaun;
  3. Kombate forma sensura hothotu no defende liberdade imprensa no liberdade espresaun;
  4. Sempre hetan informasaun, dokumentu no imajem sira ho forma legal no profisional, respeita kompromisu konfidensialidade ho fonte informasaun sira, hanesan “off[1]the-record”, pedidu konfidensialidade no “embargo”;
  5. Salvaguarda prezunsaun inosensia arguidu iha prosesu tribunal nia laran to’o hetan desizaun final hosi tribunal no respeita vitima krimi no nia familia sira nia identidade, ho kuidadu espesial atu husik nudar anonimato ba vitima krimi seksual no labarik sira nebe sai arguidu;
  6. Konfirma no verifika informasaun hothotu nebe simu molok atu publíka, rekoñese informasaun sira nebe sala hafoin publikasaun no hadia lalais kedas, respeita sidadaun nia direitu atu hatan;
  7. Defende igualdade, la halo diskrimanasaun bazeia ba rasa, etnia, fiar, dalen, estatu sosiu-ekonomiku, opsaun politika, jeneru, seksu, defisiensia ka ho razaun seluk;
  8. Respeita sidadaun hothotu nia moris privadu, nia direitu ba onra, naran di’ak no privasidade, eseptu bainhira defeza ba interese publiku iha kauza;
  9. Rejeita forma plajiu hothotu no labele simu subornu ka oferta ruma nebe bele influensia ninia independensia profesional. Identifika ho loloos fonte no autor hosi informasaun nebe nia uza no klarifika ba publiku kona-ba informasaun sira nebe nia hetan tanba hetan tulun finanseiru hosi ema ka entidade ruma;
  10. Evita publíka liafuan, imajen, lian nebe transmiti sadismu ka violensia hasoru ema ka balada nebe iha natureza hakanek públiku nia sentimentu.

Notísia Relevante :Programa “Liberdade Imprensa no Ha’u-Nia Liberdade” promove liberdade imprensa

Jornalista : Antónia Gusmão.

Editór     : Agapito dos Santos

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here