ONG SHARE iha Timor-Leste entrega Roo Klinika Movel ida ba Ministériu Saúde, iha edifísiu UPM Dili (25/04). Imajen Tatoli/Francisco Sony

DILI, 25 abríl 2022 (TATOLI)—Governu Japaun no ONG  SHARE  entrega  ró  ida ba Ministériu  Saúde  hodi fasilita diak liu  asesu  servisu  kuidadu  saúde iha munisípiu Atauro.

“Ró ne’ebe entrega ohin loron mak parte ida husi projetu hanaran Hametin Prestasaun Servisu Kuidadu Saúde Primária liu husi Partisipasaun Komunidade. Projetu ida  ne’e implementa ona iha Atauro no Metinaro husi ONG Japones SHARE durante períodu tinan tolu nia laran,” Embaixadór Japaun iha Timor-Leste,  Masami  Kinefuchi dehan iha  diskursu  serimonia entrega ró  ba Ministériu Saúde iha UPM, Bidau Lecidere, ohin.

Nia hatete, valor totál husi asistensia projetu ida ne’e  mak milliaun 1.5 dolares amerikanu ho durasaun tinan tolu. SHARE mak ONG ne’ebé  kunhesidu   foka iha setor saúde no nia  iha abilidade bo’ot iha área hadia  servisu saúde  sira  no ativu tebes  iha nasaun barak.

Nia dehan, setor saúde mak área  foku ida husi asistensia Japaun nian no durante tinan 20 resin ne’e, Japaun implementa ona projetus 50 resin iha área hadi’a servisu saúde sira, no voluntárius JICA na’in 43 mak haruka ona mai hodi servisu hamutuk ho komunidade lokál.

“Pandemia Covid-19 hatudu momos ba ita katak   presiza urjente hadi’a seitores saúde no médiku iha país ida ne’e. Ami sei kontinua apoiu seitores sira iha Timor-Leste. Projetus setór saúde barak mak implementa ona liu husi parseria ho ONG lokál no Japones sira,” dehan Embaixadór Masami  Kinefuchi.

Iha fatin hanesan, Representante  NGO SHARE, Shutaro Sunai  kontente  bele realiza seremonia entrega ró iha fatin ida  ne’e ba Minsiteriu Saúde hodi fasilita servisu kuidadu saúde primaria iha munisípiu Atauro.

“Ha’u atu ko’alia  kona-ba projetu ida ne’ebé ho objetivu hadia asesu ba servisu saúde iha Atauro  no Metinaro. Ró ne’e  suporta sentru Saúde transporta no halo mobilizaaun ba ekipamentu no medikamentus nomos fasilita pesoál saúde sira lori servisu saúde hakbesik liu ba komunidade sira,” dehan nia.

Nia  isplika, durante projetu ne’e lao  hasoru desafiu   bo’ot mak  pandemia Covid-19 no afeta  maka’as iha Timor-Leste  maibé servisu sira ne’e kontinua  lao ho diak.

Nune’e mos, Ministra Saúde, Odete Maria Freitas Belo agradese ba Governu Japaun no ONG SHARE ne’ebe apoiu transporte ró ida ne’e atu fasilita servisu saúde nian besik liu ba komunidade sira  iha munisípiu Atauro.

“ Tinan 20 ita halo kooperasaun ho Embaixada Japaun  iha Timor-Leste ne’ebé sira apoiu ita too sura la bele. Tanba,  ho  sira-nia esforsu tomak  ne’ebé  sira fó ba ita hanesan  konstrui  estrada , uma, no apoiu kareta ambulánsia   durante iha situasaun Covid-19,” Governante ne’e  dehan.

Ró ne’e bele tula  ema na’in ualu inklui ekipamentu médiku hodi hakbesik ba komunidade sira iha Atauro.

Jornalista : Felicidade Ximenes

Editora   : Armandina Moniz

 

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here