Mapa Munisípiu Ermera /Ermera ;Imagem/Infografia: Octavio de J.Guterres

ERMERA, 20 abril 2022 (TATOLI) – Kandidatu Prezidente Repúblika, José Ramos Horta manan maioria iha Eleisaun Prezidensiál segunda volta, iha munisípiu Ermera ho totál votu hamutuk 46.371 (73.98 %), enkuantu Kandidatu Prezidente Repúblika, Francisco Guterres ‘Lú Olo’ hetan votu hamutuk 16.309 (26.02%).

Rezultadu apuramentu munisipál Eleisaun Prezidensiál segunda volta iha munisípiu Ermera termina iha abril 20, iha tuku 14h12 lorokraik.

Atu fo hanoin hikas katak iha eleisaun primeira volta, Horta manan maioria ho totál votu hamutuk 37.600 (59.39%) iha Ermera, enkuantu Lú Olo okupa fatin daruak ho total votu hamutuk 9.572 (15.12%).

Tuir dadus STAE, totál votante rejistradu ba segunda volta iha munisipiu Ermera hamutuk 82.395. Husi eleitór hirak ne’e, eleitor 63.397 (76.94%) mak partisipa iha eleisaun segunda volta. Husi rezultadu apuramentu munisipál Ermera, STAE rejista votu válidu hamutuk 62.680 (98.87%), votu nulu 588 (0.93%), votu branku 120 (0.19%), votu reklamadu 5 (0.01%) no votu rejeitadu 4 (0.01%).

Diretór STAE munisipiu Ermera, Eduardo de Deus hateten, taxa partisipasaun eleitór iha segunda volta tuun kompara taxa partisipasaun iha eleisaun primeira volta.

“Iha priemira ronde ne’e ita rejista totál votante hamutuk 82.714 no eleitór hamutuk 65.153 (70.09%) mak tuir eleisaun. Enkuantu, iha segunda ronde, STAE rejista eleitór hamutuk 82.395 no 63.397 (76.94%) mak tuir votasaun. Ida ne’e hatu katak ita iha eleitor hamutuk 1.756 (2.15%) mak la tuir eleisaun iha segunda ronde,” De Deus esplika.

Nia akresenta, STAE munisípiu Ermera sei esforsu atu masimiza partisipasaun eleitór sira nian iha eleisaun parlamentár ne’ebé mak sei akontese iha tinan oin.

Iha fatin hanesan, Prezidente Autoridade Munisípiu (PAM) Ermera, Eusebio Salsinha kongratula populasaun Ermera ba sira-nia partisipasaun iha eleisaun ho hakmatek.

“Ida ne’e orgullu bo’ot ida ba ita Ermera oan. Parabens ba STAE, PNTL, Autoridade no komunidade tomak, no ba ita hotu nia maturidade politika,” Salsinha dehan.

PAM Ermera ne’e husu ba komunidade tomak atu simu rezultadu Eleisaun Prezidensiál iha munisípiu Ermera hodi respeita desizaun povu nian: “Ida ne’e mak ita hanaran vontade populár.”

“STAE, PNTL no entidade hotu hatudu ona profesionalidade tanba ita la rejista insidente ruma durante eleisaun. Espera katak ba oin, ida ne’e sai hanesan referénsia ida ba ita atu konsidera iha eleisaun seluk tuirmai. Ita tenke kontinua mantein nafatin estabilidade, neutralidade, seriedade no profesionalizmu ho hodi servi Estadu ho di’ak,” Salsinha akresenta.

Nune’e mos, Komandante PNTL munusipiu Ermera, Superintedente Ludgeryo Lay husu komunidade iha Ermera laran tomak atu simu rezultadu eleisaun hodi mantein paz no estabilidade.

“Durante kampaña eleisaun to kontanzen votu ne’e, ita nia povu hatudu sira nia maturidade politika ida ne’ebé mak diak tebes hodi kontribui ba paz no estabilidade iha Ermera. Ida ne’e laos deit serbisu PNTL no F-FDTL nian, maibe kontribuisaun komunidade tomak nian. Prosesu demokrasia nia la-laok mak nune’e ona. Entaun, nudar Timor oan, hakarak ka lakohi ita tenke simu rezultadu eleisaun ida ne’e tanba povu mak deside,” nia salienta.

Jornalista: Filomeno Martins

Editor: Rafy Belo

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here