Kondisaun ponte Dilor iha postu Lacluta, Viqueque ne’ebé kotu. Imajen/Espesiál

DILI, 28 marsu 2022 (TATOLI)—Institutu Jestaun Ekipamentu, Institutu Públiku (IGE, I.P, sigla portugés), iha ona opsaun hodi rezolve ponte Dilór ne’ebé kotu iha postu Lacluta, munisípiu Viqueque, hodi fasilita movimentu komunidade.

Ponte ne’e hanesan ligasaun postu administrativu Natarbora, munisípiu Manatuto bá postu administrativu Lacluta, munisípiu Viqueque.

Prezidente IGE, I.P, Ermenegilda da Costa Laurentina, hateten, daudaun monta lai kontentór mamuk, tanba durante ne’e ekipa institutu normaliza ona, maibé udan tun mota sobu filafali.

“Ita gasta osan no gasta tempu saugati de’it. Entaun ami iha ona opsaun provizóriu hanesan tau lai kontentór mamuk no enxe fatuk hodi satán mota, nune’e bele fasilita movimentu komunidade, ita esforsu fulan-abríl ne’e bele implementa ona. Tanba prosesu konstrusaun bele han tempu maizumenus tinan-ida,” Prezidente IGE, I.P relata iha salaun Ministériu Obra Públika (MOP) Caicoli, segunda ne’e.

Notísia relevante: MOP Viqueque relata tan ponte Dilor ba diresaun estrada

Tuir Ermenegilda, kontentór ne’ebé sei uza ne’e privizóriu de’it, hodi kontinua hein prosesu konkursu ne’ebé agora la’o hela.

“Tanba prosesu konkursu ne’e ho durasaun tempu naruk, entaun seman ne’e ami sei aprezenta dezeñu ruma, enkuantu kontentór ne’e presiza orsamentu hira ami sei aprezenta ba Ministériu Obra Públika hodi ita bele implementa ona,” nia dehan.

Jornalista : Arminda Fonseca

Editora      : Julia Chatarina

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here