Xefe Suku Metiaut, Mateus Inacio da Costa. Imajen Tatoli/Nelia Fernandes.

DILI, 19 marsu 2022 (TATOLI)—Xefe Suku Metiaut, Mateus Inacio da Costa, hateten hanesan sidadaun ida nia iha esperansa katak hosi kandidatu Prezidente Repúblika 2022-2027 na’in-16 ne’e mak na’in-ida (1) tenke sai Prezidente Repúblika ba ema hotu. 

“Importante liu mak dezenvolvimentu iha ita-nia rai-laran ne’e tenke la’o, ida ne’e mak ami-nia esperansa. Ba ha’u pesoál nia esperansa, kandidatu Prezidente Repúblika bele barak, se ema ne’ebé iha ona esperiénsia mak eleitu ne’e di’ak no tenke sai aman ba ema hotu. Tanba, ita hili foun hanesan de’it, hanesan ita kompara ema ne’ebé iha osan sosa motor ho karreta, nia tenke rodajen tiha lai, ida-ne’e mak problema,” Autoridade lokál ne’e hateten ba Agência Tatoli, iha nia knaar-fatin Metiaut, Dili, sesta ne’e.

Importante liu, nia dehan, bainhira eleitu sai Prezidente Repúblikania ne’e tenke haree povu no rona mós povu nia lian, tanba entre kandidatu ida hosi kandidatu na’in-16 ne’e mak eleitu karik tenke sai aman ba ema hotu.

Líder komunitária ne’e informa, informa iha eleisaun ne’ebé realiza iha sábadu (19 marsu 2022) aban ne’e komunidade hamutuk na’in-1039 mak sei ezerse sira-nia direitu votu hodi vota iha sentru votasaun Metiaut.

“Tuir dadus ne’ebé mai hosi STAE, hanesan ema balun uluk mate foin mak kua tiha nia naran, entaun lista komunidade ne’ebé ami simu ne’e hamutuk 1039 mak sei mai vota iha Metiaut. Maibé, karik aban númeru ne’e sei aumenta tanba fiskál sira, seguransa no jorenalista sira sei tuir vota iha sentru votasaun ne’e,” nia dehan.

Nia esplika, daudaun ne’e brigadista sira iha suku Metiaut preparadu simu ona materiál sensitivu no la sensitivu hosi Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE).

Iha suku Metiaut ne’e brigaderista mane hamutuk ho seguransa sira mak sei toba hein iha sentru votasaun hodi asegura materiál eleisaun, maibé ba brigaderista feto sira sei fila ba uma, nune’e iha dadeersan mak sira foin mai hodi halo preparasaun ba buletin votu antes tama ba votasaun.

“Tanbá, dadaun ne’e ami-nia totál brigadista iha suku Metiaut hamutuk 22 ne’ebé mai hosi suku Metiaut tanba iha ne’e iha sentru votasaun rua mak hanesan sentru votasaun ida iha sede suku Metiaut no ida seluk iha Eskola Primária númeru 11 iha Metiaut,” nia dehan.

Entretantu, totál komunidade iha suku Metiaut hamutuk 1039 ne’ebé mai hosi aldeia tolu mak  hanesan aldeia 17 de Abril, Fatucama no Carungulau.

Jornalista : Nelia Fernandes

Editór       : Cancio Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here