Komunidade suku Aelebere, Lautém, hamriik iha idaidak ninia fila hodi hein oportunidade ezerse direitu votu, sábadu (19/03). Imajen TATOLI/Arminda Fonseca

LAUTÉM, 19 marsu 2022 (TATOLI)—Xefe suku Aelebere, postu administrativu Iliomar, munisípiu Lautém, kompostu hosi aldeia haat hanesan Lalumato, Heitali, Leilor no Marafal rejista eleitór hamutuk 603 mak partisipa Eleisaun Prezidensiál 2022.

“Maibé karik balun la vota, orsida fó sai rezultadu eleisaun mak ita bele hatene na’in hira mak vota no la vota,” Xefe Suku Aelebere, Libernito Gomes, hateten ba Agência TATOLI iha sede suku Aelebere, sábadu ne’e.

Notísia relevante: Eleisaun Prezidensiál 2022 hahú ohin

Hanesan líder komunitáriu, Xefe suku hamutuk ho ekipa sempre fó hatene ba komunidade atu partisipa iha eleisaun.

Nune’e, nia parte koordena ho komunidade ne’ebé iha transporte rasik inklui motoriza hosi suku rasik hodi fasilita komunidade ne’ebé labele halo movimentu bele fasilita ba sentru votasaun.

“Ohin ita konsege fasilita ita-nia maluk defisiente, katuas no ferik hamutuk na’in-hitu, ne’ebé la’o labele, hodi lori mai sentru votasaun ezerse sira-nia direitu votu,” nia tenik.

Jornalista : Arminda Fonseca

Editora      : Julia Chatarina

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here