Médiku sira iha Sentru Saude Vera-Cruz halo hela atendementu ba labarik sira ne’ebé hetan moras dengue. Imajen Tatoli/Antonio Dasiparu

DILI, 11 marsu 2022 (TATOLI)— Ministériu Saúde (MS) liuhosi Diresaun Nasionál Saúde Públika, liuliu Departamentu Vijilánsia Epidemolojia, hahú fulan-janeiru  to’o horiseik  pasiente dengue sa’e ba 3.026, hosi númeru ne’e hamate ona labarik na’in-35. 

“Situasaun kazu dengue iha Timor-Leste hosi janeiru mai too horiseik hamutuk kazu 3.026 no kumulativu óbitu na’in 35,” refere nota ne’ebé Agência TATOLI asesu ohin.

Maioria kazu ne’e deteta husi Munisípiu Dili ho totál 1.991 Baucau  125, Manatuto 159, Covalima 131, Ermera ho kazu 90, Manufahi 127,  Viqueque 57, Ainaro 43, Liquiça 89, Aileu  85  no Bobonaro 40 Lautem 104, no RAEOA tolu  .

Munisípiu Dili nafatin rejista kazu ne’ebe a’as iha primeira semana  janeiru no desimu primeiru  semana fulan fevereiru 2022, ho totál kazu 1.991. Enkuantu  nonu no desimu  semana  kazu komesa redus.

To’o ohin loron desimu primeiru  semana fulan fevereiru 2022, kazu dengue  hosi  postu administrativu Dom Alexo iha  1066 , Cristo-Rei 389, Vera-Cruz 234 no Nain-Feto 258

Fasilidade saúde iha munisípiu Dili hanesan Hospitál Nasionál Guido Valadares (HNGV) rejista ona kazu dengue hamutuk 357, Klínika Fatumeta 235,  sentru saúde Comoro 627, sentru saúde Vera-Cruz 155, sentru saúde Formoza 322, sentru saúde Becora 228, klínika Madre Eliza ida, sentru saúde Atauro  11, sentru saúde Metinaro 26, klínika Bairru-Pité 26  no klínika Motael na’in-ida no klinika moris foun ida.

Nune’e, Ministériu Saúde kontinua apela ba populasaun iha Dili laran no mós iha Munisípiu sira seluk, atu aprezenta-an iha fasilidade públiku saúde (Sentru Saúde ka Ospitál) ne’ebé besik, bainhira sente isin-manas, ka senti laran sa’e,liman-ain no sikun moras hodi bele hetan atendimentu husi profisionál saúde sira.

Apela mós Autoridade Munisipál no Autoridade Lokál atubele orienta komunidade halo limpeza jerál iha suku no bairru sira liuliu fase tanke, bidon ka balde tau bee semana ida dal aida.

Hamoos sasán ka limpeza hanesan roda aat, vazu ai-funan atu susuk labele tau tolun, haloot ropa ho di’ak iha ita nia uma laran,uza ropa ne’ebé liman naruk karik toba iha tempu loron, uza aimoruk hanesan repelente ka autan, uza muskiteiru karik toba iha tempu loron, so’e lixu iha nia fatin.

Notísia relevante: Janeiru to’o marsu, dengue hamate labarik na’in-34 no pasiente 2.921

Jornalista : Felicidade Ximenes

Editór       : Florencio Miranda Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here