Diretór PNDS RAEOA, Sebastião Tanesi. Imajen Tatoli/Abílio Elo Nini.

OÉ-CUSSE, 09 marsu 2022 (TATOLI) – Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) iha Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA) konklui ona projetu neen hosi Reziliénsia Komunitáriu no Rekuperasaun Ekonómika (RKRE) faze dahuluk iha komunidade sub-rejiaun Pante Makasar.

Diretór PNDS RAEOA, Sebastião Tanesi, informa, implementasaun fundu hosi RKRE faze dahuluk iha 2021, investe iha fasilidade bee-moos iha suku ualu (8) perténsia sub-rejiaun Pante Makasar.

Projetu hirak-ne’e propoin hosi komunidade hamutuk ho autoridade komunitária no ezekuta hosi Ekipa Jestaun Suku hanesan jestaun ba materiál konstrusaun, no fasilita téknika hosi PNDS bazea matadalan ne’ebé prevista ona iha programa nasionál ne’e.

“Implementasaun perfurasaun bee-moos iha Oé-Cusse ba RKRE primeiru iha 2021 realiza iha sub-rejiaun Pante Makasar hamutuk unidade ualu (8) ba suku ualu (8) ho montante orsamentu hamutuk $239,304.88,” Sebastião Tanesi, informa ba Agência Tatoli iha Palaban, Oé-Cusse, kuarte ne’e.

Nia fó sai-katak, hosi unidade ualu ne’e unidade neen (6) konklui ona, hela unidade rua proresu la’o hela, hanesan kanalizasaun bee-moos iha suku Cunha no suku Bobokase, maibé tuir planu sei finaliza iha tinan ne’e.

Hafoin udan-been menus tanba serbisu fíziku remata ona, no unidade neen balun remata, unidade haat komunidade uza ona, no unidade rua iha suku Lifau no Nipani.

“Fatin neen ita konklui ona hanesan kanalizasaun iha suku Taiboko, aldeia Hauboni, benefísia uma-kain 200-resin, perfurasaun iha suku Lalisuk benefísia uma-kain 200-resin, suku Costa kanalizasaun iha aldeia Kutete komunidade uza ona, no iha suku Naimeco mós komunidade uza ona ba perfurasaun nian, suku Cunha iha bairru Maunmuti finaliza ona maibé seidauk entrega, tanba presiza aumenta serbisu seluk, no iha suku Lifau no Nipani iha prosesu,” nia fó-sai.

Planu hosi PNDS iha tinan 2022 sei kontinua investe tanba daudaun ekipa-sira propoin ona Oé-Cusse sei hetan uniddade hitu ho tipu perfurasaun, tán ne’e daudaun ne’e ekipa tékniku sira halo identifikasaun dadus iha suku hitu (7).

Nune’e projetu hirak-ne’e balun iha sub-rejiaun Pante Makasar sei kontrui iha suku Naimeco bairru Bubneu, suku Lalisuk iha aldeia Manuimpena.

Hosi parte suku Taiboko iha aldeia Maquelab, Suni-Ufe iha bairru Oénis, Usitako, iha sub-rejiaun Nítibe, sei kontrui iha suku Uistako, aldeia Bona, suku Bene-Ufe sei kontrui iha aldeia Citrana, no suku Lela-Ufe iha aldeia Mahata, hodi responde ba komunidade no eskola.

“Projetu unidade hitu ne’e nia orsamentu investe ba fasilidade bee-moos iha Oé-Cusse, tékniku-sira foti hela dadus, iha suku hitu (7) nune’e ita sei implementa iha tinan 2022 ne’e, kona-ba orsementu ne’e sei deskuti hela,” nia katak.

Xefe suku Taiboko, Joaquim Tafin, agradese tanba fasilidade ne’ebé ekipa PNDS instala iha suku Taiboko, hatudu rezultadu di’ak tanba daudaun ne’e komunidade iha suku ne’e uza ona ba nesesidade moris nian.

Jornalista   : Abílio Elo Nini
Editór         : Evaristo Soares Martins

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan