BAUCAU, 09 marsu 2022 (TATOLI) – Ofisiál eletór hamutuk na’in-460 hosi Postu Admistrativu Baucau Vila tuir formasaun durante loron-tolu kona-ba simulasaun atu hasoru eleisaun presidensiál iha loron 19 marsu 2022.

Ofisiál Edukasaun Votante STAE Munisípiu Baucau, Natividade Freitas Guterres, esplika, objetivu hosi formasaun ne’e atu halo simulasaun hanesan parte preparasaun ba ofisiál eleitóral sira atu implementa bainhira realiza eleisaun prezidensiál.

“Ami garante katak formasaun durante loron-tolu ne’e sira komprende, nune’e sira ba implementa tuir lei ne’ebé iha hodi fó susesu iha eleisaun prezidensiál 2022,” nia ko’alia Sentru Konvensaun Baucau (CCB, sigla portugés) Vila Antiga, kuarta ne’e.

Matéria ne’ebé oferese hosi Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE) kona-ba simulasaun.

Nia fundamenta, simulasaun ne’e atu antesipa bainhira mosu problema ruma iha sentru votasaun no estasaun votasaun votu entaun prezidente sentru votasaun ka brigada mak sei rezolve tanba nu’udar responsável másima iha tempu eleisaun.

Ofisiál Eleitorál hosi Suku Bucoli, Postu Administrativu Baucau Vila, Ercilia Pascoela da Silva hateten, formasaun ne’e natoon ona hasa’e koñesimentu ofisiál eleitóral iha terrenu.

“Simulasaun ne’e ami bele komprende ona, liuliu pozisaun ne’ebé ami hili, halo ha’u komprende di’ak liután oinsá atu implementa iha sentru votasaun,” Pascoela hateten.

Jornalista    : Natalino Belo

Editór           : Evaristo Soares Martins

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here