Osan Dollar Amerikanu. Imajen/Espesiál

BAUCAU, 08 marsu 2022 (TATOLI) – Diresaun Nasionál Transporte Terrestre (DNTT) Munisípiu Baucau rekolla reseita $13.922,50 ba kofre estadu iha fulan-fevereiru tinan 2022.

Diretór Transporte Terrestre Munisípiu Baucau, Roberto da Cruz, esplika, reseita refere rekolla hosi ema na’in-1.020 ne’ebé trata dokumentu inspesaun, lisensa transporte públiku, rejistu no karta kondusaun.

“Durante fulan-fevereiru nia-laran hamutuk $13.922,50 mak ami rekolla no hatama ba kofre estadu,” Diretór DTT Baucau hateten iha Vila Nova, tersa ne’e.

Hosi montante osan refere kompostu hosi karta kondusaun $ 4.270, lisensa transporte $1.620, inspesaun $6.910 no rejistu hamutuk $ 1.122.

Reseita ne’ebé parte DTT Baucau rekolla iha fulan-fevereiru tún tanba impaktu hosi motorista sira maioria trata hotu ona sira-nia dokumentu no dokumentu motorizada barak mak sei halo estensaun iha fulan-agostu.

Jornalista   : Natalino Belo

Editór         : Evaristo Soares Martins

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here