Ofisiál eleitorál selesionadu iha postu administrativu Maliana hamutuk na'in-360. Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 08 marsu 2022 (TATOLI) – Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE) Munisípiu Bobonaro, segunda ne’e realiza formasaun ba ofisiál eleitorál na’in-360 iha Maliana, nune’e serbisu ho imparsiál no transparánsia iha eleisaun prezidensiál ne’ebé sei realiza iha loron 19 fulan-marsu tinan 2022.

Diretór STAE Munisípiu Bobonaro, Mariano Viegas, hateten atividade formasaun ne’e ho objetivu atu hasa’e ofisiál eleitorál sira-nia koñesimentu kona-ba lei eleitorál no regulamentu eleisaun nian.

“Ha’u husu de’it ba atu serbisu tuir moto ne’ebé STAE nia katak demokrasia, imparsialidade, transparánsia no neutralidade, entaun atividade hotu-hotu iha sentru votasaun no estasaun votu sira tenke tuir lema ne’ebé iha no baze legál sira, labele tau aas fali interese partidária ninian, karik iha direitu hili ne’e buat ketak ida,” nia apela ba ofisiál eleitotál sira.

Diretór CNE Munisípiu Bobonaro, Juvito Ramos, apela ba ofisiál eleitorál selesionadu sira atu intende didi’ak matéria lala’ok eleisaun nian.

“Maske imi-nia serbisu loron ida ka rua de’it, maibé labele iha intesaun hanoin de’it ba osan, maibé tenke tau prioridade mak responsablidade ne’e, tanba kuandu ita la hatudu serbisu ho regra no prosedimentu ne’ebé estabelese tiha ona entaun ninia konsekuénsia ne’e ita rasik mak sei simu, entaun presiza imi-nia onestidade ba serbisu,” nia katak.

Administradór Postu Administrativu Maliana, Tomás Lacu-Loe, reforsa importante liu mak ofisiál eleitorál sira tenke serbisu hamutuk parte hotu-hotu atubele fó kontribuisaun tomak ba prosesu eleisaun ne’e tuir baze legál no regulamentu eleisaun nian.

“Ha’u husu imi-nia profesionalismu atu nune’e labele mosu manipulasaun iha ita-boot sira-nia fatin, tanba iha eleisaun la’ós ita-boot sira mesak de’it, iha mós sosiedade sivíl, observadór internasionál no seluk tán,” nia fó hanoin.

Dadus hosi STAE Bobonaro hamutuk sentru votasaun 130 no estasaun votu hamutuk 150, nune’e ofisiál eleitorál hirak-ne’e koloka kada estasaun votu ema na’in-10.

Ofisiál eleitorál selesionadu iha munisípiu Bobonaro hamutuk na’in-1.500 kompostu hosi postu administrativu Maliana na’in-360, Cailaco na’in-150, Balibo na’in-240, Bobonaro na’in-440, Atabae na’in-150 no Lolotoe na’in-150.

Jornalista   : Sérgio da Cruz

Editór         : Evaristo Soares Martins

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here