Prezidente INFORDEPE, Manuel Gomes de Araújo. Imajen TATOLI/Francisco Sony

DILI, 28 fevereiru 2022 (TATOLI)–Universidade Nasionál Timor Lorosa’e (UNTL) seidauk realiza seremónia graduasaun ba profesór baxarelatu na’in-2.595 hosi Institutu Formasaun ba Dosente no Profisionál Edukasaun (INFORDEPE, sigla portugés) tanba Ministériu Ensinu Superiór Siénsia no Kultura (MESSK) seidauk hasai despaixu graduasaun.

Prezidente INFORDEPE, Manuel Gomes de Araújo, hateten, daudaun ne’e profesór sira preparadu atu simu graduasaun tanba realiza ona judisium, maibé MESSK mak seidauk haruka despaixu autorizasaun, tanba ne’e seidauk realiza.

“Ita-nia planu graduasaun fiksu ona, loloos segunda (28/02) ne’e ita realiza graduasaun dahuluk iha Dili, maibé tanba de’it laiha despaxu entaun tenke kansela lai,” Prezidente INFORDEPE informa ba Agência TATOLI, iha ninia knaar fatin, INFORDEPE Balide, segunda ne’e.

Notísia relevante: UNTL-INFORDEPE realiza judisium ba profesór baxarelatu 1.500 iha munisípiu hitu

Tuir Manuel Gomes, graduasaun sei realiza tuir área ne’ebé deside ona, munisípiu Dili mak sei loke seremónia graduasaun hafoin iha Baucau, Ainaro, Ermera, Maliana no ikus taka iha Oé-cusse.

Nune’e, UNTL mak sei responsabiliza atributu ne’ebé graduadu sira atu uza iha eventu graduasaun, hafoin estudante finalista sira aluga de’it hodi uza iha seremónia graduasaun ne’e.

Jornalista : Tomé Amado

Editora     : Julia Chatarina

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here