Arsebispu Arkidioseze Dilii, Don Virgílio do Carmo da Silva, SDB. Imajen TATOLI/Egas Cristóvão

DILI, 20 fevereiru 2022 (TATOLI)-Arsebispu Arkedioseze Metropolitana Dili, Don Virgílio do Carmo da Silva, SDB enkoraza povu atu hili Xefe Estadu ne’ebé bele hakuak ema hotu.

“Eleisaun Prezidente ida ne’e ita hotu kontente, tanba ita hotu hanaran festa demokrasia, entaun nu’udar Timoroan ita hotu sente orgullu atu hasoru festa boot ida ne’e”, ulun boot Diozese Dili hatete ba jornalista sira iha igreja Bedois-Bekora, domingu ne’e.

Bispu hatutan tan: “Festa ne’e mak ita atu fihir sé mak bele sai hanesan aman ba Nasaun, hosi nain 16, buka haree ida ne’ebé mak bele hakuak timoroan hothotu”.

Bibi atan ne’e akresenta, hosi kandidatu nain-16 ne’e, balun iha ona esperiénsia, balun hatudu ona no balun seidauk.

“Hosi esperiénsia ne’ebé ita la’o kuaze tinan 20 ukun rasik aan ne’e fó ona mai ita matenek no fó ona mai ita mós sasukat atu ita bele mehi ba oin, sé mak hela iha situasuan ne’e nia laran 2022 to’o 2027 mai ne’e, sé mak bele sai nai-ulun ida bele hakuak ema hotu no tau ba kotuk buat ne’ebé diferensa individuál no grupu partidária nian hodi kaer timor ne’e sai ema ida de’it. Entaun, ida ne’e mak papél povu nian atu bele estuda, haree ho matenek, ita dehan katak haree ho neon matenek atu bele hili didiak ema ida,” Arsebispu fó hanoin.

Don Vírgilio hatutan, iha festa ne’e mós mosu kompetisaun, tanba iha ida-idak nia militante. Ne’ebé, dala barak kompetisaun ne’e mós bele hamosu tensaun no provokasaun.

“Tau ita-nia diferensa iha kotuk, mai hamutuk haree ba oin la’ós ho ita-nia violénsia, ita-nia provokasaun, ita-nia hamtauk malu no ameasa malu mak ita bele hili ema ida ne’ebé loos. Tanba, atu hili aman ne’ebé loos ne’e oan hotu tenke sente livre, ne’e duni apela ba ita hotu atu aproveita tempu ne’e. Tanba, ita dehan katak festa ne’e sai festa atu ema ida ezerse nia liberdade hili ema ne’ebé lois hodi sai aman ida”, akresenta Don Vírgilio.

Tuir nia, bainhira iha komunidade nia leet mak sei iha ameasa no sei buat ruma ne’e katak demokrasia seidauk los.

“Ne’e duni nu’udar nasaun ne’ebé hakat ona tinan 20 restaurasaun independensia ne’e, bele hatudu mós ita-nia maturidade, hatudu ita-nia dever, liliu mantein pás no estabilidade hodi hatene haree sé mak bele sai aman ba ita hotu”, bibi atan ne’e afirma.

Kona-bá igreja sei halo atividade ruma nune’e bele fanu nafatin ispíritu rekonsiliadór, Don Vírgilio hateten, igreja nian hahú iha nível konferénsia episkopál ne’ebé fó sai ona hosi OIPAS, ne’ebé hamahan iha justisa no pás, intregridade ida ne’e sira forma ona sira-nia ekipa, liliu hanesan observadór.

“Se ha’u la sala iha semana rua liubá, Prezidente ba iha justisa no pás integridade, fó sai ona sira-nia programa oinsá mak atu hatán ba ida ne’e”, nia esplika.

Alende ne’e, igreja mós prepara nível konferénsia piskopál, hanesan prepara karta pastorál ida ne’ebé konvida mós sarani sira hodi ezerse didiak sira-nia responsabilidade ho matenek.

“Ne’ebé, tuir planu iha loron 06 marsu parókia hotu-hotu iha Timor laran sei fó sai misa espesiál ida ho intensaun didika ba iha kampaña no eleisaun ne’ebé di’ak, aumesmu tempu sei públika karta pastorál nível konferénsia piskopál nian ba sarani hotu iha 06 marsu,” Arsebispu ne’e afirma.

Notísia relevante: PM enkoraja sidadaun partisipa másima iha Eleisaun Prezidensiál

Jornalista : Nelia Fernandes

Editora     : Rita Almeida

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here