Natasaun. imajen/ espesial

DILI, 16 fevereiru 2022 (TATLI)- Prezidente Federasaun Natasaun Timor-Leste (FNTL), Laurentino Guterres, hateten  prepara ona atleta na’in-tolu hodi ba kompete iha Sea Games,iha Vietname tinan ne’e.

“Natasaun ita sei haruka atleta na’in-tolu mak ba partisipa, sira agora hala’o hela preparasaun iha pisina Golgota kada loron, ne’ebé sira preparadu atu ba kompete iha eventu ne’e,” Laurentino hateten ba Agência TATOLI iha edifisiu Natasaun Dili, kuarta ne’e.

Notísia relevante: Boxista na’in-lima hahú treina fíziku no tékniku partisipa Sea Games

Atleta na’in-tolu ne’e kompostu, mane rua no feto ida mak hanesan, Zolanio Guterres, José João Viegas da Silva no Imelda Felicita Ximenes Belo.

Hosi atleta hirak ne’e na’in-rua hanesan Imelda no José, tinan kotuk ba partisipa ona iha jogu internasionál Olimpyc Games iha Tokyo-Japaun no Zolanio hanesan atleta junior ida ne’ebé FNTL foin halo promosaun.

Entretantu ba orsamentu ne’ebé Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) haraik ba sira hodi halo preparasaun ladun sufisiente.

“Ha’u tenke ko’alia sai de’it katak osan ne’ebé Governu fó mai ami hodi halo preparasaun ne’e menus liu tanba fó de’it $4.000-resin, ami labele halo buat barak liuliu sira nia treinamentu no ai-han, pisina ita aluga tomak fulan selu ema ida $100, ema na’in tolu $300 kada fulan no ai-han mós ami tenke maneza halo didi’ak,” nia haktuir.

Notísia relevante: Atleta Karate-do na’in-lima preparadu kompete iha Sea Games

Jornalista: Hortencio Sanchez

Editór     : Florencio Miranda Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here