Komunidade kuru bee iha mota Uac, kuarta (09/02). Imajen TATOLI/Vitorino Lopes da Costa

VIQUEQUE, 09 fevereiru 2022 (TATOLI)—Komunidade suku Uma-Quic kuaze tinan barak seidauk asesu bee-moos, tanba ne’e komunidade kuru bee-mota hodi konsumu loron-loron.

“Durante ne’e komunidade asesu ba bee-mota, maibé risku hotu ba sira tanba mota iha Lafaek barak. Balun kee rasik bee posu tanba to’o agora Governu seidauk dada bee-moos mai suku Uma-Quic, durante ne’e ha’u hato’o beibeik ona ba parte Governu, maibé iha resposta ruma,” Xefe suku Uma-Quic, Hermigildo Rangel, informa ba Agência TATOLI, iha suku Uma-Quic, postu administrativu Viqueque villa, kuarta ne’e.

Notísia relevante: Komunidade Viqueque maioria asesu ona bee-moos

Nune’e, autoridade suku ne’e husu Governu tau perioridade ba kestaun bee-moos hodi komunidade iha suku Uma-Quic bele asesu tanba sai hanesan nesesidade bázika.

Iha fatin hanesan, komunidade hosi aldeia Maroman, suku Uma-Quic, Eva Jesus Pereira, haktuir, durante tinan barak komunidade lori fatin ruma ba mota hodi bele kuru bee.

“Ami tinan barak konsumu bee-mota, maibé iha tempu udan tun, mota mós tun, ami labele kuru tanba bee merak. Bainhira udan para ami mai kee bee-matan iha mota laran maka kuru hodi konsumu,” nia dehan.

Tuir observasaun Jornalista iha terrenu, komunidade suku Uma-Quic kee bee-matan iha mota Uac klaran maka komunidade kuru lesuk hodi lori bá uma.

Suku Uma-Quic iha aldeia ualu, ho totál populasaun 3.000-resin, hosi uma-kain 500-resin.

Jornalista : Vitorino Lopes da Costa

Editora      : Julia Chatarina

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here