Osan Dolar Amérika. Imajen/Espesiál

COVALIMA, 09 fevereiru 2022 (TATOLI)–Diretór Sevisu Munisipál Jestaun Merkadu no Turizmu Covalima, Damião Amaral, informa hosi janeiru to’o fevereiru tinan ne’e, Sevisu Munisípal Jestaun Merkadu no Turizmu (SMJMT) kontribui ona reseita $182,44 ba kofre Estadu liuhosi fonte publisidade.

Diretór Sevisu Munisipál Jestaun Merkadu no Turizmu Covalima, Damião Amaral. Imajen Tatoli/Celestina Teles.

“Hahú hosi janeiru to’o fevreiru tinan ne’e, Sevisu Munisipál Jestaun Merkadu no Turizmu kontribui ona $182,44 ba kofre Estadu liuhosi fonte mensajen publisidade hosi empreza ualu (8),” Diretór Sevisu Munisípal Jestaun Merkadu no Turizmu ne’e informa ba Agência Tatoli, iha nia knar fatin, Kampung Baru, kuarta ne’e.

Bazea ba dekretu-lei númeru 51/2016, primeira altersaun ba dekretu lei númeru 31/2017 ko’alia kona-ba lisensamentu mensajen publisidade tanba emprezáriu barak fa’an produtu liuhosi mensajen publisidade

“Ami konvida ona emprezáriu hodi halo sensibilizasaun kona-ba dekretu-lei sira-ne’e bainhira atu fa’an sira-nia produtu, liuhosi mesajen publisidade tenke iha sertifikadu lisensiamentu,” nia dehan.

Tipu atu selu publisidade depende nia medida no fatin sira atu tau mensajen publisidade nian no tipu mensajen publisidade oioin bazea ba lei selu publisidade depende ba tipu no fatin ne’ebé mak sira tau sira-nia publisidade.

Emprezáriu sira tau publisidade iha Avenida nia presu metru kuadaru ida (1), sira sei selu $1.00 bazea ba medida no fatin atu tau mensajen publisidade.

“Prosesu primeiru sira sei halo pedidu, ita mós prepara formatu sira bele prenxe no lori pedidu ba administradór hodi hatun despaixu nune’e prosesu tuir dekretu lei refere,” nia dehan.

Kona-ba dekretu-lei no mensajen publisidade ne’e, emprezáriu lokál barak seidauk komprende, maibé Servisu Munisipiu Jestaun Merkadu fasilita sira hodi halo sensibilizasaun, nune’e bele sira bele kontribui reseita ba Estadu  liuhosi selu mensajen publisidade

Tuir dadus, empreza ualu (8) ne’ebé mak rejista ona iha Sevisu Munisípal Jestaun Merkadu no Turizmu mak hanesan Silmanizia Unit, Lda, Yestoya Motor, Lda, Caixa Jeral de deposito S.A-Reprezentasaun Permanente (BNU Timor), Ofisina Aristabere, Enin, Bed Ford, Lda, Timor Telkom, Telkomcel no Telemor.

Jornalista : Celestina Teles

Editór       : Cancio Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here