DILI, 03 fevreiru 2022 (TATOLI)-Sekretáriu estadu meiu ambiente, kinta ne’e, iha Timor Plaza realiza selebrasaun semana ozonu, hanesan meiu ida hodi sensibliza ba komunidade kona-ba protesaun kámada ozonu.
 
Objetivu husi sensiblizasaun ne’e atu bele divulga informasaun ba alvu sira ne’ebé kontribui maka’as uza gás ne’ebé iha impaktu ba estragu meiu ambiente.
 
Produsaun Tatoli I.P ©2022
PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here