DILI, 02 fevereiru 2022 (TATOLI)– Iha kuarta, loron 2 fevereiru ne’e, FALINTIL–Forsa Defeza Timor-Leste (F–FDTL), komemora nia aniversáriu ba dala-21, iha Kuartél Jerál Fatuhada – Dili, ho tema “Prontidaun no profesionalizmu F-FDTL mak hametin soberania no integridade territoriál. Iha ámbitu komemorasaun aniversáriu F-FDTL ne’e halo mós promosaun deviza ba Majór jenerál Falur Rate Laek ba Tenente jenerál hodi subtitui Tenente jenerál reformadu, Lere Anan Timur.

Produsaun Tatoli I.P ©2022

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here