Kandidatu membru foun F-FDTL aprezenta an iha Kuartel Jenerál Fatuhada molok hakat ba Metinaro hodi tuir Treinamentu. Loron segunda (27/09). Imajen Tatoli/Francisco Sony.

DILI, 26 janeiru 2022 (TATOLI)- Xefe Estadu Maiór Jenerál FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), Tanente Jenerál Lere Anan Timur, informa kadete foun F-FDTL na’in-599 ne’ebé daudaun iha Sentru Forsamaun Treinamentu Metinaro, sei halo gradusaun no juramentu, iha segunda (31/01). 

“Ita sei halo hala’o seremonia graduasaun ba ita nian kadete foun F-FDTL no halo juramentu ba sira iha 31 janeiru. Sira simu juramentu ne’e sira sai militár ona,” Tanente Jenerál Lere, hateten hafoin ramata enkontru ho Xefe Estadu Francisco Guterres Lú-Olo, iha Palasiu Prezidensiál, Bairru-Pité, kuarta ne’e.

Notísia relevante: Membru F-FDTL foun integra an iha Metinaro

Membru foun FALINTIL Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), hamutuk  600, maibé na’in ida rezigna-an, kompostu hosi feto 11%  no mane 89%, inkorpora ona ba Komponente Formasaun no Treinu Metinaro, hodi submete ba formasaun militár durante fulan neen, atu bele hala’o kna’ar iha instituisaun defeza ne’e.

Alende ne’e, Tanente Jenerál Lere informa ba Xefe Estadu kona-ba situasaun seguransa iha rai laran ne’ebé la’o hakmatek.

“Ha’u informa ba Prezidente Repúblika kona-ba situasaun seguransa iha rai laran la’o hakmatek, maske iha problema ki’ik ne’ebé mosu”, Nia realsa.

Tenente Jerál Lere dehan Forsa Armada preparadu atu asegura kampaña no eleisaun prezidensiál ne’ebé sei hala’o iha 19 marsu tinan ne’e.

“Ha’u hanoin katak ne’e la’ós eleisaun dahuluk, maibé eleisaun ne’e dala barak ona, ne’ebé forsa sira prepara nafatin 100%,” nia kompromete.

Notísia relevante: Membru foun F-FDTL ida husu rejigna an tanba la toman sistema militár

Jornalista: Natalino Costa

Editór      : Florencio Miranda Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here