Dezeñu biblioteka nasionál. Imajen espesiál

DILI, 26 janeiru 2022 (TATOLI)—Sekretáriu Estadu Arte no Kultura (SEAK), Teófilo Caldas, informa preparasaun ba estabelesimentu biblioteka nasionál atinje ona 90% no tuir planu konstrusaun ne’e bele hahú iha fulan-marsu no abríl tinan ne’e.

Notísia Relevante: Rezultadu konkursu konstrusaun biblioteka nasionál fó sai tinan ikus 2021

“Preparasaun estabelesimentu biblioteka nasionál atinje ona 90%, ne’ebé iha fulan janeiru ne’e ka fulan oin, ita fó sai ona rezultadu konkursu ne’ebé bele hahú nia konstrusaun iha fulan marsu ka abril tinan ida-ne’e,” Sekretáriu Estadu Arte no Kultura (SEAK) ne’e hateten ba Agência Tatoli iha nia knaar-fatin, Díli, kuarta ne’e.

Governante ne’e esplika, konkursu ba biblioteka nasionál ida-ne’e implementa regra internál empreza ENI, tanba orsamentu millaun $10 ne’e empreza ENI mak fornese mai Governu TimorLeste iha 2009.

Konkursu ne’e sira implementa regra internál kompañia ENI, ne’ebé Sekretáriu Estadu Arte no Kultura (SEAK) no Autoridade Nasionál Petróleu Minerál (ANPM) la interven iha prosesu konkursu maibé iha akordu, tanba Sekretáriu Estadu Arte no Kultura mak hanesan na’in ba projetu biblioteka no donatór mak kompañia ENI.

“Ami iha akordu ida atu bele fó ba Autoridade Nasionál Petróleu Minerál mak halo jestaun, tanba sira mak jere atu oinsá mak bele implementa,” nia dehan.

Tanba ne’e, tersa ne’e (25/01) iha reuniaun grupu servisu no hafoin reuniaun ne’e mak sira relata ba SEAK no hosi ne’e sei halo sterring committee hafoin mak fó sai rezultadu.

Entretantu, orsamentu ba konstrusaun ne’e mai hosi empreza ENI ho montante millaun $10 no fatin instalasaun edifísiu iha área HudiLaran.

Notísia Relevante: Konstrusaun biblioteka nasionál sei hala’o iha tempu badak

Jornalista : Nelia Fernandes

Editór       : Cancio Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

1 KOMENTÁRIU

  1. Desain Biblioteka ne nee kapas ,hare lokalisasaun iha hudi laran husu guvernu liu-liu ministru edukasaun tau matan ba iha pontu drainajen alias pondasi rai ba gedung/edefisio ateru aas uitoan nune wainhira udan boot estudante sira lalika halai preokupa mota tama ba edifisio nomos fatin para motor nian,no dalan asesu tama no sai tengki livre husi be nalihun.

Leave a Reply to jose maria da silva koli Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here